ที่มาพรรค

แนะนำตัว “ประชาชาติ”…“ประชาชาติ” คือ อะไร?

“ประชาชาติ” มีจุดเริ่มต้นจากการรวมตัวกันของคนจำนวนหนึ่ง ที่แม้จะมีความแตกต่างหลากหลายในเชิงถิ่นกำเนิด ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม อาชีพ และประสบการณ์ชีวิต แต่มีอุดมการณ์ที่เข้มแข็งร่วมกันที่จะทำงานการเมืองวิถีประชาธิปไตยในรูปแบบของการจัดตั้งพรรคการเมือง เพื่อมุ่งสร้าง “ประชาชาติ” ที่หมายถึง ชาติของประชาชน ให้เกิดขึ้น โดยชาติในที่นี้ คือ ชาติที่เป็น “สังคมพหุวัฒนธรรม” ที่ประชาชนซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา และความคิด ความเชื่อ เป็นพลเมืองที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอหน้าและสันติ และได้รับการเคารพ คุ้มครองในแง่สิทธิมนุษยชนโดยกฎหมาย บนฐานของประชาธิปไตย ความยุติธรรม และการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

“ประชาชาติ” ได้ประชุมจัดตั้งพรรคประชาชาติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และในวันที่ 12 กันยายน 2561 ได้มีการยื่นจดจัดตั้งพรรคการเมืองต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยในช่วงก่อนการประชุมจัดตั้งพรรค นอกจากการดำเนินการด้านเอกสารธุรการต่างๆ แล้ว กลุ่มผู้เริ่มต้นก่อตั้งได้แยกย้ายกันไปพบปะกับพี่น้องประชาชนในภาคส่วนต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็น เพื่อรวบรวมมาใช้จัดทำร่างนโยบายเบื้องต้นของพรรค ที่สำคัญคือ การเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมกันเป็นเจ้าของ “ประชาชาติ” เพื่อจะได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการกำหนดนโยบาย กระบวนการคัดสรรผู้สมัคร และการดำเนินกิจกรรมในลักษณะอื่นๆ ร่วมกัน

ทั้งนี้ แม้กลุ่มผู้ริเริ่ม “ประชาชาติ” จำนวนหนึ่งจะมีพื้นเพและ/หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ ปัญญาชน ผู้มีประสบการณ์หลากหลายวิชาชีพ นักการเมือง อดีตข้าราชการ เกษตรกร เยาวชน สตรี ฯลฯ แต่นี่ก็ไม่ได้ความหมายว่า “ประชาชาติ” จะให้ความสำคัญเฉพาะแต่กับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น ตรงกันข้าม “ประชาชาติ” มองว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สัมพันธ์อย่างแนบแน่นปัญหาอื่นๆ ของประเทศไทย การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงต้องแก้ไขปัญหาอื่นในระดับประเทศไปด้วยพร้อมกัน ดังนั้น นโยบายของ “ประชาชาติ” จึงมุ่งที่การปฏิรูปและแก้ปัญหาของประเทศไทยในทุกด้าน ทั้งด้านการเมืองการปกครอง ด้านการต่างประเทศ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการมีนโยบายในหมวดที่ว่าด้วยการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ ที่หมายรวมถึงทั้งความขัดแย้งทางการเมืองในภาพรวม และความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อนึ่ง ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ประชุม กกต. ได้พิจารณาคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคประชาชาติ ที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอร์ มะทา เป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติ และมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เป็นเลขาธิการพรรคประชาชาติ ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

…พี่น้องประชาชนสามารถติดตามรายละเอียด ตลอดจนข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ “ประชาชาติ” ได้ทางเพจนี้ รวมทั้ง “ประชาชาติ” จะพยายามค่อยๆ สร้างช่องทางการสื่อสารอื่นๆ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้ามาร่วมกันเป็นเจ้าของ “ประชาชาติ” ได้ในหลายลักษณะ ตามความสะดวกและความถนัด

“ประชาชาติ” ขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งประชาธิปไตย ที่มีความยุติธรรม เสมอภาค และเท่าเทียม

(ปรับปรุงข้อมูล 31 ตุลาคม 2561)

 

สัญลักษณ์ของ “ประชาชาติ”

เป็นรูปกลีบดอกจำปาจำนวน 8 กลีบที่มาจัดเรียงเป็นวงกลม ทั้งนี้ เนื่องจากดอกจำปา ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีดอกสีเหลืองอมส้ม กลีบดอกใหญ่ยาว มีหลายกลีบ และมีกลิ่นหอมนั้น เป็นดอกไม้ประจำถิ่นที่มีแพร่หลายในแถบเอเชีย เช่น ในประเทศจีน อินเดีย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สำหรับในประเทศไทย ดอกจำปา มีชื่อเรียกตามภาษาถิ่นต่างๆ อาทิ “จุมปา” (ภาคเหนือ) “จำปากอ” (มลายู ชายแดนใต้) “จำปาทอง” (นครศรีธรรมราช) หรือ “จำปาป่า” (สุราษฏร์ธานี) ดอกจำปาจึงเป็นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องและอยู่ในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในภูมิภาคนี้ อีกทั้งยังเป็นดอกไม้ที่แสดงถึงการเชื่อมร้อยทางวัฒนธรรมของคนกลุ่มต่างๆ

สำหรับสีสัน 8 สี ที่สอดแทรกระหว่างกลีบดอกสีมองนั้น คือ สีสันที่แทนสัญลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย ที่ควรต้องมีสถานะและสิทธิที่เสมอภาคกันในการเป็น “ประชาชาติ” หรือเป็นเจ้าของประเทศ ส่วนรูปคล้ายเข็มทิศหรือดาวที่ตั้งอยู่ตรงกลางดอกจำปานั้น หมายถึง นโยบายของ “ประชาชาติ” ที่มีทิศทางแน่วแน่ชัดเจน

2

 

9 คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคประชาชาติ

(๑) “ประชาชาติ” มีเป้าประสงค์เพื่อดำเนินกิจการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นองค์กรทางการเมืองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ที่สมาชิกพรรคมาจากหลากหลายอาชีพ วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และถิ่นกำเนิด ร่วมกันพัฒนาการเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ทั้งในฐานะประชาชนและพลเมืองโลก

(๒) “ประชาชาติ” เชื่อว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน จึงต้องส่งเสริมการกระจายอำนาจให้ประชาชนและองค์กรท้องถิ่น โดยรัฐเป็นผู้กระจายความสุขและผลประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างสมดุล

(๓) “ประชาชาติ” เชื่อว่าประโยชน์สูงสุดของประชาชนและความมั่นคงของประเทศเป็นสิ่งเดียวกัน จึงมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน แก้ไขปัญหาความยากจน ขจัดการผูกขาดและความเหลื่อมล้ำทั้งด้านสิทธิ โอกาส อำนาจ และศักดิ์ศรี ให้หมดสิ้นไป ลดปัจจัยเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเสริมสร้างระบบสวัสดิการทางสังคมแก่ประชาชน

(๔) “ประชาชาติ” เชื่อว่าการแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรม การกดขี่ การกระทำทุจริต และความขัดแย้งในสังคมต้องใช้กระบวนการประชาธิปไตยและความยุติธรรมบนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางสันติวิธี โดยรัฐต้องมีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม รวมทั้ง ต้องไม่ใช้วิธีการแก้ไขโดยใช้กำลัง หรือ อำนาจเผด็จการที่ไม่เป็นไปตามครรลองประชาธิปไตย หรือ กระทำการใดๆ ให้ประชาชนหวาดกลัวและจำยอม

(๕) “ประชาชาติ” เชื่อว่าความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา จารีตประเพณี ภาษา และความคิด เป็นลักษณะทั่วไปของสังคมพหุวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และเกื้อกูลกัน “ประชาชาติ” จึงมุ่งขจัดการผูกขาด ครอบงำ หรือเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรร

(๖) “ประชาชาติ” เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและมีศักยภาพ มนุษย์จึงเป็นเป้าหมายหลักที่จะต้องได้รับการพัฒนาและการศึกษาอย่างเหมาะสม ทั่วถึง และมีอิสระ เพื่อจะได้เป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศและสังคมโลก

(๗) “ประชาชาติ” เชื่อว่ามนุษย์มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหมายถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีของบุคคลอื่น เคารพในกติกาที่ร่วมกันสร้าง และทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม

(๘) “ประชาชาติ” เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นปรากฏการณ์ปกติของสังคม มนุษย์และสังคมจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ การศึกษาวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่ความเจริญผาสุกของประชาชาติ

(๙) “ประชาชาติ” เชื่อว่าประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก จึงมุ่งที่จะส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค อนุภูมิภาค และประชาคมโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และการเมืองเพื่อสร้างความเข็มแข็งของพหุวัฒนธรรมในบริบทโลก

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

39191434_2132779630314062_2694895204313333760_n