พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ทวี” พบนักธุรกิจการเกษตร หนุนลดต้นทุน-ส่งเสริมเกษตรกรครบวงจร

          พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายมนตรี บุญจรัส รองโฆษกพรรคประชาชาติ ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นกับ นาย สุรพส แช่เจิ้น บริษัท เกษตรทิพย์ คอมพาวนด์ จำกัด ผู้ประกอบการภาคธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ โดยเน้นย้ำนโยบายของพรรคประชาชาติที่ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ปุ๋ย และสารเคมี

          การพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นในวันนี้ ได้รับฟังเสียงสะท้อนด้านปัญหาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมเกษตร อาทิ ข้อกังวลของเกษตรกรต่อราคาสินค้าเกษตรทั้งข้าวและยางพาราที่มีราคาถูก แต่ราคาปุ๋ยเคมีแพงมากเกือบเท่าตัว จึงมีความกังวลว่าจะเป็นการซ้ำเติมปัญหาการแพร่ระบาดโควิด ผู้ประกอบการธุรกิจภาคการเกษตรจึงได้เสนอปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในหลายมิติ ที่ต้องการให้พรรคประชาชาติเร่งแก้ไขปัญหาต่อไป