พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

“ทวี สอดส่อง” แนะรัฐ สร้างสวัสดิการเด็ก-เยาวชนถ้วนหน้า

 พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยมีเนื้อหาระบุว่า รัฐต้องเปลี่ยนจากระบบ “สงเคราะห์” เป็นระบบ “ถ้วนหน้า” ด้วยสิทธิที่เสมอกัน จึงแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้

รัฐบาลยังไม่มี ‘นโยบายภาวะการเจริญพันธุ์’ ที่เรียกว่าตั้งแต่เกิดถึงหลุมฝังศพหรือเชิงตะกอนที่ชัดเจน ในการจัดสวัสดิการให้ประชาชนยังยึดระบบสงเคราะห์แทนระบบสวัสดิการถ้วนหน้า เป็นส่วนใหญ่

ระบบสวัสดิการถ้วนหน้า คือการที่รัฐต้องจัดให้ประชาชนอย่างเสมอหน้า ด้วย “สิทธิที่เสมอกัน” ไม่ว่ายากดีมีจน ภายใต้หลักการที่ว่าสวัสดิการเป็น “สิทธิ” อันพึงมีของประชาชน มิใช่เพียงแค่ “หน้าที่” ของรัฐในการสงเคราะห์คนอนาถา และระบบถ้วนหน้าได้มีการศึกษาในหลายประเทศว่าสามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ดีกว่าระบบสงเคราะห์

ระบบสงเคราะห์หรือความสงสารที่รัฐบาลปัจจุบันใช้ ตัวอย่างชัดเจน จัดงบประมาณรายจ่ายปี 2565 เป็นสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 0-6 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กต้องการการดูแลและสําคัญต่อพัฒนาการที่สุด โดยรัฐบาลต้องจัดงบอุดหนุน 600 บาท/เดือน แต่จัดงบสำหรับอุดหนุนให้เด็ก 2.82 ล้านคนเศษ เป็นเงิน 16,659 ล้านบาทเศษ เท่านั้น แต่ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่พบว่ามีเด็ก 4.46 ล้านคนเศษ มีเด็กตกหล่นประมาณ 1.64 ล้านคนที่ไม่ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุน (ใช้เงินประมาณ 11,808 ล้านบาทเศษ) ทำให้เสียโอกาสได้รับการพัฒนาซึ่งส่งผลต่อพัฒนาศักยภาพในระยะยาว  ทั้งนี้ จากงานวิจัยพบว่าการลงทุนสําหรับเด็กในช่วงอายุ 0-6 ปี จะได้รับผลตอบแทนสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงวัยอื่น และจะได้ผลกลับคืนมาถึง 7 เท่า 

ในกรณี เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องสูญเสียพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครอง ควรต้องมีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ ให้ความช่วยเหลือและดูแลเด็กกำพร้า เด็กพิเศษ รวมทั้งเด็กที่เป็นบุตรของแรงงานข้ามชาติ 

รัฐตัองมีนโยบายเด็กและเยาวชนรวมของประเทศ ที่เป็นหลักประกันว่าทุกคนต้องมีสิทธิในการอยู่รอด ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ มีมาตรการเพื่อสร้างผู้นำเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนประชาธิปไตยเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำพาประเทศชาติในอนาคต พร้อมกับสนับสนุนให้มีการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่เยาวชนด้วย