cropped-logo-pro.jpg

“หลากหลายสีและดวงดาวสัญลักษณ์
คุณค่าความดีงามและเก่งกล้าทุกชาติพันธุ์
ร่วมสร้างสังคมสันติสุข”

นโยบายของพรรคประชาชาติ

พรรคประชาชาติเป็นพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ พรรคประชาชาติยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พรรคมีจุดเริ่มต้นจากบุคคลซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกันที่เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการกำหนดนโยบาย การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง การบริหารและกาหนดมาตรการดาเนินการพรรคมีอิสระไม่ถูกครอบงำหรือชี้นำโดยบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกโดยรวม ให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและยึดหลักนิติธรรมในการปฏิบัติในหน้าที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์และวิถีชีวิตดั้งเดิมของการอยู่ร่วมกันที่เป็นพหุวัฒนธรรมตามบริบทในพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สร้างความสมดุลการพัฒนาทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาความสามารถของประเทศประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและสันติสุข

พรรคประชาชาติให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้สมาชิกร่วมกาหนดนโยบาย พัฒนาการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งในระบบต่างๆ ตลอดจนการกาหนดมาตรการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเพื่อให้มี การดาเนินการตามนโยบาย รวมถึง การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลและชุมชน โดยมีนโยบาย ดังนี้….

(๑) นโยบายพื้นฐาน

(๒) นโยบายเฉพาะของพรรค

(๓) นโยบายรวม

(๔) นโยบายแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ของประเทศ