พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

ส.ส. พรรคประชาชาติ

2
นายกูเฮง ยาวอหะซัน จังหวัดนราธิวาส เขต 3 พรรคประชาชาติ
42
นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ จังหวัดนราธิวาส เขต 4 พรรคประชาชาติ
นายอนุมัติ ซูสารอ จังหวัดปัตตานี เขต 3 พรรคประชาชาติ
1
นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ จังหวัดปัตตานี เขต 4 พรรคประชาชาติ
3
นายซูการ์โน มะทา จังหวัดยะลา เขต 2 พรรคประชาชาติ
นายอับดุลอายี สาแม็ง จังหวัดยะลา เขต 3 พรรคประชาชาติ