พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ เลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วยตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน

1. ที่ประชุมมีมติยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 152 ในนามพรรคร่วมฝ่ายค้าน 1 ญัตติ

2. เนื้อหาสาระภายในญัตติ ประกอบด้วย

1) วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องความเป็นอยู่ และภาวะหนี้สินของพี่น้องประชาชน

2) วิกฤตโรคระบาดในคน และสัตว์ อาทิ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)

3) วิกฤตทางด้านการเมือง การปฏิรูปทางการเมือง และการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น

4) ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ สิ่งแวดล้อม การทุจริตคอร์รัปชัน เหมืองทองอัครา และปัญหาของพี่น้องชาวประมง

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรายละเอียดการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ นั้นถือเป็นสิทธิของพรรคร่วมฝ่ายค้านในการนำเสนอ โดยกำหนดยื่นญัตติดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 21 ม.ค. 2565 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการเข้าชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคาดว่าจะมีการเปิดอภิปรายในช่วงกลางเดือน ก.พ. 2565 ทั้งนี้ จะหารือร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลขอใช้เวลาในการอภิปรายไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง สำหรับการอภิปรายนั้น จะเป็นไปในลักษณะการสอบถามข้อเท็จจริง หรือเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาต่อรัฐบาล หากรัฐบาลสามารถเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารงานได้ย่อมจะเป็นประโยชน์และถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวว่า รัฐบาลได้สร้างปัญหาสังคมอย่างรุนแรง โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่นำสังคมสู่การพัฒนา การปิดการศึกษาเป็นจนส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ตลอดจนการดำเนินการทางการเมืองโดยมุ่งผลประโยชน์ของตนเองมากจนเกินไป การอภิปรายครั้งนี้ พรรคฝ่ายค้านจึงเตรียมข้อมูลที่จะเสนอแนะต่อรัฐบาล และการอภิปรายครั้งนี้ยังถือเป็นวาระของประชาชนอย่างแท้จริง