พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

ส.ส.ประชาชาติพบปะพี่น้องทุกวันศุกร์

          เป็นประจำทุกสัปดาห์ ส.ส.ประชาชาติจะพบปะพี่น้องประชาชนตามมัสยิดต่างๆในพื้นที่ หลังเสร็จสิ้นการละหมาดวันศุกร์ โดยในวันนี้ ส.ส.ประชาชาติ 3 ท่าน มาร่วมละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดบ้านบือเระ ตำบลกาเสาะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.ปัตตานี เขต 4, นายกูเฮง ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส เขต 3 และนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส เขต 4 หลังละหมาดได้พูดคุยทำความเข้าใจเรื่องบทบาทและภาระกิจทางการเมืองของประชาชาติ และเป้าหมายของเราในปัจจุบันและอนาคต