พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

ส.ส.สมมุติ มุ่งสร้างประชาชาติที่ดี

ส.ส.สมมุติ มุ่งสร้างประชาชาติที่ดี
           นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ส.ส.ปัตตานี เขต 4 (ยะรัง มายอ ทุ่งยางแดง) มุ่งมั่นสร้างประชาชาติที่ดี โดยได้เปิดบ้านศรียะรังต้อนรับ
เด็กกำพร้า เด็กยากไร้ เด็กเรียนดี
ของศูนย์จริยธรรมประจำมัสยิด (ตาดีกา)
และครูผู้สอนตาดีกา รุ่นที่ 3/2564 เพื่อร่วมรับประทานอาหาร และทำกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้เยาวชนเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า
ส.ส.สมมุติ บอกว่า เราคือประชาชาติเดียวกัน เบื้องหลังความสันติสุข
1.มีผู้นำทีดี
2.มีประชาชนทีดี
3.มีกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญที่ดี