Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

#ประชาชาติชวนคุย

เมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี้คณะทำงานฝ่ายเลขาฯ ของ “ประชาชาติ” ได้มีโอกาสรู้จักกับทีมงานของ iLaw ในงานเสวนาแห่งหนึ่ง โดย ILaw กำลังมีกิจกรรมรณรงค์ “ช่วยกันคนละชื่อ ปลดอาวุธ คสช” หรือ “ช่วยกันคนละชื่อ เพื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศ คำสั่ง คสช” พร้อมทั้งได้ร่วมลงชื่อไปเแล้วนั้น ในวันนี้แอดมินก็เลยจะแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิก ได้รู้จักกิจกรรมการรณรงค์นี้กันอย่างละเอียด พร้อมทั้งชี้ให้เห็นแนวคิดของการรณรงค์นี้มีความสอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานและนโยบายด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม “ประชาชาติ” อย่างไร
//////////////////////

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นมา iLaw ได้จัดการรณรงค์ “ช่วยกันคนละชื่อ ปลดอาวุธ คสช”หรือ “ช่วยกันคนละชื่อ เพื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศ คำสั่ง คสช” ด้วยเหตุผลที่ว่า ตั้งแต่หลังรัฐประหาร เมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจพิเศษออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อควบคุมสถานการณ์ทางการเมืองจำนวนมาก โดยนับถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 คสช. ออกประกาศมาแล้ว 128 ฉบับ ออกคำสั่ง 213 ฉบับ และออกคำสั่งหัวหน้า คสช. 194 ฉบับ รวมแล้วมีจำนวนมากถึง 535 ฉบับ ซึ่งจำนวนนี้ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะเวลาที่อยู่ในอำนาจ

อำนาจพิเศษในการออกประกาศ/คำสั่งเหล่านี้ ถูกใช้เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินงานของ คสช. ในแทบทุกด้าน เช่น การเรียกบุคคลเข้ารายงานตัว การห้ามชุมนุมทางการเมือง การควบคุมการทำงานของสื่อมวลชน การไล่รื้อชุมชนออกจากพื้นที่ป่า การแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การปฏิรูประบบการศึกษา สาธารณสุข และตำรวจ การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ น่าสนใจว่า ศาลปกครองเคยตีความไว้ว่า คำสั่งหัวหน้า คสช. เป็นการใช้อำนาจพิเศษที่ไม่อาจตรวจสอบได้โดยศาลปกครอง

ทั้งนี้ ทาง ILaw พบว่า มีประกาศ/คำสั่ง คสช. อย่างน้อย 35 ฉบับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพการแสดงออกของประชาชน เสรีภาพสื่อ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิชุมชน ที่สมควรถูกยกเลิก ด้วยวิธีการออก พ.ร.บ.อีกฉบับหนึ่งมายกเลิก ชื่อ “ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. ….” โดยอาศัยช่องทางการเสนอกฎหมายโดยประชาชนเข้าชื่อให้ครบ 10,000 รายชื่อ เพื่อที่รัฐสภาชุดต่อไปที่จะมาจากการเลือกตั้งอาจมีบทบาทที่จะหยิบยกประกาศ/คำสั่งแต่ละฉบับขึ้นมาทบทวนได้ใหม่

***ฝ่ายเลขาฯ แห่ง “ประชาชาติ” เห็นว่ากิจกรรม “ช่วยกันคนละชื่อ เพื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศ คำสั่ง คสช” ของ iLaw เป็นหลักการเดียวกับข้อเสนอนโยบายของ “ประชาชาติ” กล่าวคือ

ในนโยบายพื้นฐานของ “ประชาชาติ” ระบุว่าจะ “ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นประชาธิปไตย ..โดยธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม”

ส่วนนโยบายด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม “ประชาชาติ” ระบุว่าจะ “ผลักดันให้มีการยกเลิกและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ไม่จําเป็น ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือเป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และกฎหมายที่บัญญัติขึ้นในขณะที่ประเทศไม่ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย รวมถึงให้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบอนุญาตไว้ในกฎหมายและพึงยกเลิกระบบที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาต อนุมัติ หรือ สั่งการ ซึ่งเป็นต้นเหตุหนึ่งของความไม่เป็นธรรมและเป็นช่องทางในการทุจริต…การร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ต้องให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและให้นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาแสดงให้สาธารณะได้ทราบและมีสิทธิโต้แย้งคัดค้านได้ด้วย..”

อนึ่ง ตามหลักพื้นฐานแห่งกฎหมายนั้น บุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอย่างเท่าเทียม (Rule Of Law) แต่ที่สำคัญกว่านั้น กฎหมายหรือกฎใดๆ จะต้องเกิดจากการมีส่วนรวมของประชาชนทุกภาคส่วน หรือเป็นกฎหมายที่เป็นประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม ไม่ใช่กฎหมายที่ถูกร่างหรือบัญญัติขึ้นจากอุ้งมือของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพียงไม่กี่คนที่ขาดความชอบธรรมและมีอภิสิทธิ์ อันจะทำให้การบัญญัติกฎหมายนำมาเฉพาะแต่อำนาจและความสุขของกลุ่มคนที่ร่างกฎหมาย ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องสูญเสียสิทธิเสรีภาพ ถูกบังคับใช้กฎหมายด้วยความหวาดกลัว จำทน และจำยอม

ฝ่ายเลขาฯ ของ “ประชาชาติ” ขอชื่นชมต่อแนวคิดของ iLaw ในกิจกรรมรณรงค์ “ช่วยกันคนละชื่อเพื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศ คำสั่ง คสช” กิจกรรมนี้มีนัยยะที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน #ประชาชาติเอาใจช่วยค่ะ

=====
อ้างอิงภาพประกอบ
https://ilaw.or.th/node/4946

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.