Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ตัวแทน “ประชาชาติ” ได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาหัวข้อ “ปาตานี : สิทธิในการกำหนดชะตากรรมตัวเองเพื่อสันติภาพ” ที่จัดขึ้นเนื่องในวันสันติภาพสากล โดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี (PerMAS) และองค์กรนักศึกษาพัฒนาการเมืองและประชาธิปไตยปาตานี (2P2D) ณ มูลนิธิวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาและพัฒนาอิสลาม กรุงเทพฯ วิทยากรในงานประกอบด้วยนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ มานุษยวิทยา และนักกิจกรรมทางสังคม

ในการเสวนามีการอภิปรายกันถึง “สิทธิในการกำหนดชะตากรรมของตนเอง” หรือ RSD (Right to Self-determination) ซึ่งถูกบรรจุไว้ในสหประชาชาติครั้งแรกคือมติที่ 1514 (XV) ลงวันที่ 14 ธ.ค. ค.ศ.1960 ซึ่ง RSD สามารถมีรูปแบบที่หลากหลาย ครอบคลุมการตัดสินใจในสถานะทางการเมือง การพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของตนเองของประชาชน ยกตัวอย่างกรณีของไทย อาจเป็นการให้มีจังหวัดจัดการตัวเอง หรือการยอมรับการใช้ภาษาที่แตกต่างหรือวัฒนธรรมที่แตกต่าง

แนวคิด RSD สามารถนำมาปรับใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ ทั้งนี้ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และมานุษยวิทยา เห็นตรงกันว่า การแก้ปัญหาชายแดนใต้หรือการนำ RSD มาปรับใช้ต้องมีการบริหารจัดการความหลากหลาย และสร้างความไว้วางใจระหว่างประชาชนกับรัฐ

ประเด็นหนึ่งจากการเสวนาที่ “ประชาชาติ” คิดว่าสำคัญยิ่งก็คือ “ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน” ทั้งระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนด้วยกันอันเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างสันติภาพ

ทั้งนี้ อ.ดร.มาโนชญ์ อารีย์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนึ่งในวิทยากร กล่าวว่า สิ่งที่จะลดความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้ลงได้ คือ จะต้องทำให้ “มาตรการการสร้างความไว้วางใจ” เป็นคำสำคัญ (keyword) และต้องผลักดันให้เป็นนโยบายสำคัญ ที่ผ่านมาการปิดล้อมจับกุมที่ไม่เหมาะสม หรือการละเมิดสิทธิของประชาชนในรูปแบบต่างๆ ขัดแย้งกับกระบวนการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ทางภาคประชาสังคม รัฐ และพรรคการเมือง ควรต้องช่วยกันทำ “มาตรการการสร้างความไว้วางใจ” ให้เกิดขึ้น ความไว้วางใจกันต้องเกิดขึ้นก่อน แล้วจากนั้นจึงค่อยมาหารือกันเรื่อง “สิทธิในการกำหนดชะตากรรมของตนเอง” หรือ RSD

“ประชาชาติ” เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการสร้างความไว้วางใจต่อกัน โดยในร่าง “นโยบายหมวดการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ของประเทศ” ที่ว่าด้วย “เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ของ “ประชาชาติ” ระบุว่า “สมควรกำหนดให้มีการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะที่เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมกับมีนโยบายสำคัญดังนี้….ขจัดความรู้สึกหวาดระแวง อคติ และความไม่วางใจซึ่งกันและกันของฝ่ายต่างๆ ในระดับพื้นที่และระดับประเทศ ส่งเสริมการเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความคิดเห็นในการอยู่ร่วมกัน”

สุดท้าย “ประชาชาติ” หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนและประชาชนทุกกลุ่มจะร่วมมือและอยู่บนฐานของความไว้วางใจกัน ก้าวไปด้วยกันในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อ้างอิงภาพประกอบ อละเนื้อหาจาก
https://ilaw.or.th/node/4958
เพจFacebook The Federation of Patani Students and Youth – PerMAS

 

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.