Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

ชีวิตพี่น้องชาวไทยที่จำต้องอพยพกลับจากประเทศซาอุดิอาระเบีย

เนื่องจากทุกคนคือ ประชาชาติ “ประชาชาติ” จึงห่วงใยพี่น้องคนไทยทุกกลุ่ม ในวันนี้จึงขอแนะนำให้เพื่อนๆ ได้รู้จักกับชีวิตพี่น้องคนไทยกลุ่มหนึ่งที่เรื่องราวของพวกเค้าแทบไม่เป็นที่รับรู้ นั่นคือ ผู้ที่เคยอพยพและตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย หรือซาอุดีฯ ทั้งนี้ ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามีพี่น้องชาวมลายูมุสลิมในไทยจำนวนมากที่อพยพไปทำงานและลงหลักปักฐานอาศัยอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมีลูกหลานจำนวนมากที่เกิด เรียนหนังสือ และเติบโตที่นั่น ปัจจุบันคนไทยในซาอุดีฯ มีอยู่ราว 7,000 คน ส่วนใหญ่พำนักในภาคตะวันตก (เมืองมักกะห์ เจดดาห์ และตาอีฟ)

ประเด็นสำคัญก็คือว่า ในวันนี้พี่น้องคนไทยกลุ่มนี้กำลังได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลซาอุดีฯ เริ่มบังคับใช้ระเบียบจัดเก็บภาษีสำหรับผู้ติดตามรายหัว (บุคคลในครอบครัว) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 โดยเรียกเก็บภาษีในอัตราที่สูงมาก กล่าวคือ ในปีแรก (2560) เก็บเป็นจำนวน 100 ริยาล/หัว/เดือน และเก็บ 200 ริยาลในปี 2561 และเก็บ 300 ริยาลในปี 2562 และ 400 ริยาลในปี 2563ตามลำดับ โดยให้จัดเก็บรวบยอดปีละครั้ง การจัดเก็บภาษีนี้เป็นไปตามแผนปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมของซาอุดีฯ ที่ได้ประกาศเมื่อเดือนเมษายน 2559 มีเป้าหมายเพื่อการสร้างความหลากหลายของแหล่งรายได้ของประเทศ รวมทั้งยังมีเป้าหมายทางอ้อมในการผลักดันให้คนงานต่างชาติออกจากซาอุดีฯ ด้วย ระเบียบนี้สร้างผลกระทบแก่คนงานต่างชาติมากเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ที่ต้องจัดส่งบุคคลในครอบครัวกลับประเทศแม่ของตนแล้วเป็นจำนวนมาก

สำหรับครอบครัวชาวไทยในซาอุดีฯ โดยเฉพาะที่มีบุตรหลานที่เกิดและเติบโตที่นั่นหลายคนและเป็นครอบครัวที่มีรายได้ไม่มั่นคงนัก ต้องจ่ายภาษีนี้รวมนับแสนบาทต่อปี กระทั่งไม่สามารถแบกรับภาระการเสียภาษีได้อีกต่อไป จนต้องตัดสินใจกลับมาเริ่มต้นชีวิตในเมืองไทย

อนึ่ง นอกจากเรื่องการถูกเก็บภาษีแล้ว ก็ยังมีปัญหาอื่นที่ผลักให้คนไทยในซาอุดีฯ กลับไทย ได้แก่ ปัญหาด้านการศึกษาของลูกหลาน ที่สถานศึกษาในซาอุดีฯ หลายแห่งไม่รับเข้าเรียน ทำให้ลูกๆไม่มีโอกาสเข้าเรียนหนังสือ รวมทั้งเรื่องการทำงานหรืออาชีพ ที่เดิมเคยทำได้เมื่อมีผู้รับรอง ตอนนี้ได้ถูกจำกัดช่องทางการรับรอง จึงไม่มีอาชีพ

เมื่อกลับมาแล้ว บางคนก็ใช้ชีวิตในภูมิลำเนาเดิมและบางคนก็อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตในเมืองไทยก็คือ คนเหล่านี้ซึ่งเกิดและเติบโตในที่ซาอุดีฯ ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ เพราะตลอดชีวิตของพวกเขาพูดเพียงภาษาอาหรับและภาษามลายูเท่านั้น อาหรับคือภาษาที่เรียนในโรงเรียนที่นั่น ขณะที่มลายูคือภาษาแม่ตั้งแต่ก่อนอพยพโยกย้ายไปยังซาอุดีฯ และเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันในครัวเรือนขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในซาอุดีฯ ด้วย

เมื่อกลับมาไทยแล้วพูดภาษาไทยไม่ได้ ทำให้การประกอบอาชีพมีความจำกัด นอกจากส่วนน้อยที่ได้ทำงานในย่านแหล่งที่พักอาศัยและแหล่งท่องเที่ยวของชาวอาหรับในกรุงเทพฯ แล้ว ส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถหางานทำได้ ซ้ำร้ายยังถูกจับตามองหรือถูกปฏิบัติราวกับไม่ใช่พลเมืองไทยเมื่อไปติดต่อราชการแล้วไม่สามารถพูดภาษาไทยไม่ได

พี่น้องชาวไทยกลุ่มนี้พยายามหาทางแก้ไขปัญหาของตน เช่น กำลังเริ่มประสานให้ กศน. จัดชั้นเรียนภาษาไทยให้เป็นพิเศษ เนื่องจากไม่สามารถเรียนรวมกับชั้นเรียน กศน. ตามปกติได้ เพราะต้องเริ่มต้นเรียนใหม่ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล รวมทั้งมีข้อเสนออยากให้รัฐช่วยเหลือด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพ และในกรณีที่มีวุฒิการศึกษามาจากซาอุดีฯ ก็อยากให้หน่วยงานของไทยรับรองวุฒิ ตอนนี้พวกเขาก็กำลังริเริ่มตั้งกลุ่มเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือในการจัดหางาน

จากการที่ได้รับทราบถึงปัญหาของพี่น้องชาวไทยที่จำต้องอพยพกลับจากซาอุดิอาระเบีย “ประชาชาติ” รู้สึกห่วงใยพี่น้องกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก ที่สำคัญ “ประชาชาติ” ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของพี่น้องคนไทยที่กลับจากซาอุดีฯ ว่ามีศักยภาพทางภาษาและเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่จะมีส่วนในการส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการตลาดให้กับประเทศไทยที่สัมพันธ์กับกลุ่มประเทศตะวันในภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี

สำหรับทางออกต่อปัญหานี้ “ประชาชาติ” เห็นว่าต้องเร่งสร้างช่องทางให้ผู้ที่โยกย้ายกลับมาได้เรียนภาษาไทยและได้รับการศึกษาในไทยอย่างเร่งด่วน มีอาชีพและได้ใช้ศักยภาพทางภาษาอาหรับให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งควรส่งเสริมให้ไทยมีศูนย์กลางหรือชุมชนอาหรับ หรือ Hub ด้านการศึกษาภาษาอาหรับ ที่สามารถเป็นที่พัก แหล่งอาชีพ การค้า และการพัฒนาด้านอื่นๆของคนไทยที่กลับจากซาอุดีฯ ดังที่มีประเทศอินโดนีเชียและประเทศมาเลเซีย

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.