Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

+++ All People Unite – เรา ประชาชาติเดียวกัน +++

ตามที่อาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้ตัดสินใจเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาชาติ ก็เปรียบเสมือนหยดน้ำหนึ่งหยดที่จะไหลไปหาหยดน้ำอีกหลายหยดจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อมาหลอมรวมให้กลายเป็นสายน้ำของประชาชาติ

ตามอุดมการณ์ของพรรคประชาชาติ “ประชาชาติ คือ ประชาชนของประเทศที่รวมคนหลากหลายชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ศาสนา ภาษา เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า”

อีกทั้งประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก การสร้างมิตรภาพและความร่วมมือที่ดีกับนานาชาติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และการเมือง ก็คือ การส่งเสริม “พหุวัฒนธรรมในบริบทโลก”

เพียงแค่หยดน้ำเล็กๆ หนึ่งหยดไหลมารวมกัน ก็จะเป็นสายธารอันยิ่งใหญ่ของพรรคประชาชาติในอนาคตได้ ขอให้ทุกท่านที่มีอุดมการณ์ร่วมกันช่วยกันขยายเครือข่าย “เรา ประชาชาติเดียวกัน” ให้กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่เรารอคอยกันมาเป็นเวลานาน ก็จะกลายเป็นปรากฎการณ์ที่ทำให้คนไทยทุกคนกลับมามีรอยยิ้มกันได้อีกครั้ง

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.