Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

#ประชาชาติ ร่วมให้กำลังใจพี่น้องเทพา

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาพี่น้องชาวเทพา จ.สงขลา ร่วมกับเครือข่าย #เทใจให้เทพา ที่ประกอบด้วย นักวิชาการ เอ็นจีโอ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน นักกิจกรรม และนักศึกษา ได้ทำพิธีเปิด “ขนำบางหลิง” เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนด้านพลังงาน

ตลอดระยะเวลาสี่ปี่ที่ผ่านมา พี่น้องเทพาและเครือข่ายได้ร่วมกันคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และได้ร่วมยืนหยัดต่อสู้เพื่อคัดค้านการตัดสินใจผลักดันโครงการของรัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และมีกระบวนการขั้นตอนที่มีการใช้อำนาจอย่างไม่ชอบธรรมและไม่มีความโปรงใส ดังที่เกิดในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือ EHIA รวมทั้งการดำเนินคดีต่อชาวบ้านและเครือข่ายที่คัดค้านถ่านหิน

พิธีเปิดขนำบางหลิงในครั้งนี้ พี่น้องเทพาได้ประกาศให้รัฐบาล คสช. และรัฐบาลที่กำลังจะมาจากการเลือกตั้งที่จะถึงในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นี้ (ถ้ามี) ไว้ว่า ‘’เราพี่น้องชาวเทพาและเครือข่ายพันธมิตรผู้รักสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรม จะขอปกป้องพื้นที่เทพาอย่างถึงที่สุดให้ปลอดภัยจากมลพิษถ่านหินและจะร่วมปกป้องพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับประชาชนในทุกพื้นที่ที่ต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมในการหยุดการพัฒนาที่ทำลายชุมชน”

ในพิธีเปิดนี้ “ประชาชาติ” ได้ส่งตัวแทนจากฝ่ายเลขาฯ ไปแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับชาวบ้านเทพาฯ และเครือข่ายเทใจให้เทพา “ประชาชาติ” ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจในโครงการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการพัฒนาที่จะส่งผลต่อวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ สำหรับข้อถกเถียงเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาที่ดูเหมือนจะเป็นขั้วตรงข้ามกันระหว่าง การส่งเสริมอุตสาหกรรมและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ กับ การพัฒนาบนฐานวิถีชีวิตชุมชนและนิเวศวัฒนธรรม นั้น นโยบายของ “ประชาชาติ” ได้นำเสนอทางออกที่สมดุลที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่การต่อสู้ของพี่น้องเทพา ที่ว่า ควรมีการ “สนับสนุนและปรับปรุงกิจการและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้มีความยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีสิทธิและบทบาทในการจัดการ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น”

สำหรับในส่วนของการจัดการพลังงานของประเทศ ในร่างนโยบายของ “ประชาชาติ” ก็ได้ระบุว่าให้ “ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยสนับสนุน ตลอดจนพัฒนาให้มีการผลิตและใช้พลังงานทางเลือกทั้งในระดับครัวเรือน และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและกำกับทิศทางตลาดพลังงานบนผลประโยชน์ของส่วนรวม”

ภาพประกอบบางภาพจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_1155731

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.