Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

เมื่อ 10 พ.ย.61 เวลา 09.00-16.30 น. กลุ่มคนรุ่นใหม่แห่งประชาชาติ (New Generation Group of The Nation-NGGN) ร่วมกับกลุ่มสานฝันเยาวชนรุ่นใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ “คนรุ่นใหม่สู่ความเป็นผู้นำ” ที่หอประชุมอิหม่ามอันนาวาวีย์ ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี)

งานครั้งนี้มีวิทยากร คือ 1) นายต่วนอิสกันดาร์ ดาโต๊ะมูลียอ ประธานกลุ่ม NGGN 2) นพ.กิ๊ฟลัน ดอเลาะ จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 3) ดร.นพ.มูฮัมหมัดฟาห์มี ตาเละ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 4) นางมุสลีฮา มะแซ/เจ๊นูรีฮัน มาเลเซีย นักเขียนสายอิสลาม 5) นายอับดุลอาสิทธิ์ หะยีขาเดร์ ครูโรงเรียนบ้านนาประดู่ และ 6) นายบูรฮันธ์ สะเม๊าะ ประธานจัดงานฯ/กรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกสเตชั่น จำกัด มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน

งานครั้งนี้มี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ว่าที่เลขาธิการพรรคประชาชาติเป็นประธานในพิธีเปิด รวมทั้งมีผศ.ดร.วรวิทย์ บารู ว่าที่รองหัวหน้าพรรคฯ/ประธานเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย นายลุตฟี หะยีอีแต รองนายกเทศมนตรี ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส นายยูนัยดี วาบา ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี และ ดร.มะรอนิง สาแลมิง อดีตรองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมให้เกียรติในงาน

รูปแบบการจัดงานเน้นการบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ร่วมกันคิด สร้างสรรค์ และปฏิบัติ ดังนี้

1) สนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศ โดยเฉพาะการปฏิรูประบบกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่มีเบี้ยปรับสูง และมีการฟ้องคดีต่อนักศึกษาใน จชต.จำนวนมาก โดยประเด็นดอกเบี้ยที่อาจะขัดต่อหลักการทางศาสนา ซึ่งจะมีการพิจารณาให้มีความเหมาะสมต่อไป

2) เน้นรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคืนอำนาจให้ประชาชน โดยเฉพาะสนับสนุนการให้อำนาจแก่ท้องถิ่นในการบริหารจัดการตนเอง รวมถึงเน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วม บทบาท และโอกาสของประชาชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในระบอบประชาธิปไตย

3) สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เป็นผู้นำ โดยมีคุณสมบัติที่จำเป็น ดังนี้ 1) มีความรู้ 2) เป็นตัวอย่างที่ดี 3) ลงมือปฏิบัติ 4) มีความมุ่งมั่น 5) มีประสบการณ์ 6) มีความรับผิดชอบ 7) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 8) พัฒนาตนเองตลอดเวลา 9) มีความเป็นตนเอง และ 10) มีความถ่อมตน

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.