Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
+++ดัชนีคุณภาพประชากรที่ย่ำแย่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง+++

สถานการณ์ด้านคุณภาพประชากรของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) นั้น มีความน่าห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง จากรายงาน “ดัชนีความก้าวหน้าของคนปี 2560” โดยสภาพัฒน์ฯ ชี้ว่า อันดับคุณภาพประชากรของ จชต. นั้นอยู่อันดับรั้งท้ายของประเทศ ทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา และเศรษฐกิจ ซึ่งในรูปธรรมก็จะเห็นได้ผ่านน้ำหนักแรกคลอดที่น้อยลงของเด็ก ปัญหาสุขภาพจิต อัตราการป่วย อัตราว่างงานสูง รายได้เฉลี่ยและรายได้จากการผลิตในท้องที่ต่ำ ฯลฯ (ขอบคุณสเตตัสเฟสบุ๊คของนายแพทย์ Mfahmee Talib ที่ได้กรุณาชี้แนะให้ทราบถึงผลรายงานดัชนีฯ และนัยยะสำคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อนๆ สามารถอ่านเนื้อหาเต็มของสเตตัสนี้ได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้)

“ประชาชาติ” มองว่าดัชนีคุณภาพของประชากรที่ย่ำแย่นี้ว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรม การที่ท้องถิ่นถูกขูดรีดหรือดูดซับทรัพยากรส่วนเกินจากส่วนกลางและจากระบบทุนนิยม หรือแม้แต่โครงสร้างที่มีการขูดรีดกันเองระหว่างชนชั้นของคนภายในพื้นที่ รวมทั้งการที่การพัฒนาที่ผ่านมายังไม่ได้วางอยู่บนฐานความเข้าใจต่อวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นมากเท่าใดนัก ทั้งนี้ แทนที่จะมองว่า ดัชนีคุณภาพของประชากรที่ย่ำแย่เป็นความผิดพลาดบกพร่องส่วนบุคคล เป็นความเฉื่อยชา เป็นความไม่เท่าทัน เป็นความไม่รู้ศาสนาหรือความรู้หรือไม่รู้ศาสนา ฯลฯ

อนึ่ง “ประชาชาติ” มีแนวนโยบายในหลายข้อ ที่จะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสาธารณสุขที่เน้น จัดบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและชุมชนมีส่วนร่วม ด้านการศึกษาที่เน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างเท่าทียม และส่งเสริมการศึกษาบนฐานของความหลากหลาย ขณะที่ด้านเศรษฐกิจเน้นการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจเชิงนิเวศวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ และส่งเสริมการค้าชายแดนครบวงจร โดย “ประชาชาติ” หวังว่านโยบายเหล่านี้จะมีผลต่อการแก้ปัญหาและช่วยเพิ่มคุณภาพของประชากรของจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในอนาคตอันใกล้

//////////////////////////////////////////
อ่านสเตตัสเฟสบุ๊คของนายแพทย์ Mfahmee Talib ได้ที่
https://www.facebook.com/MFahmee.T/posts/10156262024994440

ดูรายงาน “ดัชนีความก้าวหน้าของคนปี 2560” ฉบับเต็มได้ที่
http://social.nesdb.go.th/social/Portals/0/HAI%202560%20Web%20NESDB.pdf?fbclid=IwAR1JoJcBZdqx4NvkCx_ucay5sw62EwjmLRkNDpc2lGIK1K9tPZnJvteHH3c

 

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.