Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

+++ “ประชาชาติ” เยี่ยมพบปะสมาชิกที่ จ.ลำพูน และ และชวนสนทนาเรื่องคำว่า “กลุ่มชาติพันธุ์”+++

เมื่อวานนี้ (11 พฤศจิกายน 2561) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้เดินทางไปพบและเยี่ยมเยียนสมาชิกประชาชาติที่จังหวัดลำพูน บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างอบอุ่น

จากการที่ลำพูนเป็นจังหวัดที่ประกอบด้วย “กลุ่มชาติพันธุ์” ที่หลากหลาย พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง จึงฝากประเด็นมาสนทนากับแฟนเพจประชาชาติ ถึงการใช้คำ “ชาติพันธุ์” (ซึ่งเป็นคำที่พรรคประชาชาติใช้อยู่เสมอๆ) ว่าเป็นคำที่แสดงถึงการให้เกียรติ และควรใช้แทนคำว่า “ชนเผ่า….(ตามด้วยชื่อ)” ที่ถือเป็นคำที่กดทับและลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งควรเรียกชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ตามที่ผู้คนในกลุ่มนั้นๆ ต้องการให้คนอื่นเรียกตน เช่น ควรใช้คำว่า “ปกาเกอะญอ“ แทนคำว่า “กะเหรี่ยง”

นอกจากนั้น พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ยังเล่าว่า จากที่ได้สนทนากับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ จ.ลำพูน ทำให้ตนเกิดความเข้าใจว่าเหตุผลสำคัญหนึ่งที่กลุ่มชาติพันธุ์เข้ารับศาสนาคริสต์กันมากก็คือ การที่ศาสนาคริสต์ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม

ทั้งนี้ คำว่า “กลุ่มชาติพันธุ์” (ethnic group) เป็นมโนทัศน์ (concept) ที่นักวิชาการ โดยเฉพาะนักมานุษยวิทยา และภาคประชาสังคมใช้กันมากในระยะหลังๆ ในการจำแนกกลุ่มคน เนื่องจากมโนทัศน์อื่นๆ ที่ใช้มาก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องนัยยะในด้านลบ แฝงไว้ด้วยอคติ และมีมุมมองเชิงวิวัฒนาการ กล่าวคือ มโนทัศน์ “เชื้อชาติ” (race) มีนัยยะเชื่อมโยงกับลัทธินาซีที่ต้องการสร้างความบริสุทธิ์ของกลุ่มเชื้อชาติอารยัน หรือ มโนทัศน์ “เผ่าพันธุ์” หรือ “ชนเผ่า” (tribe) และ “กลุ่มชนเร่ร่อน” (band) ที่มีนัยยะของจักรวรรดินิยมตะวันตกที่มองตนเองเหนือกว่าคนอื่น มองคนอื่นว่าป่าเถื่อนไร้อารยธรรม

ในขณะที่มโนทัศน์ “กลุ่มชาติพันธุ์” (ethnic group) มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับกระแสความเคลื่อนไหวในเรื่องสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมกันของมนุษย์ นอกจากนั้น “กลุ่มชาติพันธุ์” ยังมีความหมายเป็นกลาง ไม่ได้บ่งบอกความเหนือกว่าหรือต่ำกว่าทางวัฒนธรรม (เพียงแต่บอกถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนเท่านั้น)

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.