Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคฯ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย รองหัวหน้าพรรคฯ นายนัจมุดิน อุมา โฆษกพรรคฯ และนายสุพจน์ อาวาส รองโฆษกพรรคฯ พร้อมด้วยคณะทำงานด้านสาธารณสุขของพรรคฯ ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และรับฟังการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนกับ นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร จักษุแพทย์ผู้ร่วมบุกเบิกโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีชื่อเสียงและมีความเข็มแข็งในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยที่บริหารงานในรูปแบบองค์การมหาชน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2508 ในช่วงแรกเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอมีขนาด 30 เตียง ต่อมาได้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่สมัครใจเข้าร่วมนโยบายของรัฐบาลใน “ยุคการปฏิรูประบบราชการ” เมื่อปี พ.ศ.2540 และแปลงสถานะเป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2543

ปัจจุบันโรงพยาบาลบ้านแพ้วมีขนาด 300 เตียง รับรักษาคนไข้เช่นเดียวกับโรงพยาบาลทั่วไป คือ มีคนไข้จากทั้งสามระบบ คือ ระบบบัตรทอง (หรือ “30 บาทรักษาทุกโรค”) ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการ นอกจากนั้นยังมีสาขาโรงพยาบาลบ้านแพ้วในกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งในต่างประเทศด้วย

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ โรงพยาบาลบ้านแพ้วบริหารงานในรูปแบบองค์การมหาชน ที่ไม่ใช้งบประมาณจากรัฐบาล สามารถประหยัดเงินรัฐได้ปีละประมาณ 1,000 ล้านบาทเศษ ขณะที่การรักษาพยาบาลและการให้บริการเป็นที่ยอมรับอย่างสูง ที่สำคัญเป็นโรงพยาบาลที่ชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ชุมชนร่วมบริจาคในรูปแบบต่างๆ ให้แก่โรงพยาบาลฯ ทั้งนี้ โรงพยาบาลฯ มีรายได้จากการรับรักษาคนไข้ที่อยู่นอกเหนือระบบทั้งสามข้างต้นปีละประมาณ 1,500 ล้านบาทเศษ ทั้งๆ ที่คิดอัตราค่ารักษาพยาบาลเป็นปกติตามมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐโดยทั่วไป

พรรคประชาชาติถือว่าสิทธิการรักษาพยาบาลพยาบาลเป็นสิทธิมนุษยชน ดังนั้น รัฐจึงมีหน้าที่จัดสวัสดิการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนอย่างถ้วนหน้า พรรคประชาชาติศรัทธาต่อหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเห็นว่ารัฐจะต้องพัฒนาความเข็มแข็งของระบบประกันสุขภาพแห่งชาติในฐานะสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง ที่จะได้รับการรักษาฟรีตั้งแต่เกิดจนตาย ขณะเดียวกันการบริหารจัดการด้านการรักษาพยาบาลก็จำเป็นที่ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและผลักดันให้โรงพยาบาลในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ เป็น “โรงพยาบาลของประชาชน” และผลักดันให้เกิดการ “คืนหมอให้ประชาชน” อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ โรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยนอกจากจะประสบความสำเร็จในการบริหารงานโดยไม่ต้องใช้งบประมาณจากรัฐแล้วนั้น ยังเป็นตัวอย่างของการที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจอย่างแท้จริงของโรงพยาบาล รูปแบบการบริหารของโรงพยาบาลบ้านแพ้วน่าจะเป็นตัวอย่างที่สามารถขยายไปสู่กับโรงพยาบาลอื่นๆ ที่มีความพร้อมในภูมิภาคต่างๆ

“ประชาชาติ” ขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่กรุณาให้การต้อนรับและให้มุมมองความรู้ โดย “ประชาชาติ” จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานครั้งนี้มาพัฒนานโยบายด้านการสาธารณสุขของพรรคต่อไป

 

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.