(ตอนที่ 3 และ 4) สรุปเนื้อหาการกล่าวเปิดประชุมสามัญพรรคประชาชาติ ครั้งที่ 2/2561 โดย อาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา

ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 (ตอนจบ) +++พรรคประชาชาติเชื่อว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน เราจึงส่งเสริมการกระจายอำนาจแก่ประชาชนและท้องถิ่น รัฐมีหน้าที่สร้างกติกาเพื่ออยู่ร่วมกัน และต้องกระจายรายได้ งบประมาณ งาน ภารกิจแก่ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีภาระหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศ ไม่ใช่เพียงผู้อยู่อาศัยเท่านั้น+++ +++การเลือกตั้งเป็นอนาคตของเรา…