Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

+++ การศึกษาเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่จะได้เรียนฟรี ตามหลักสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษา รวมทั้งคนทุกเพศทุกวัยมีสิทธิที่จะต้องเข้าถึงการศึกษาได้ และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต+++

+++ การพัฒนาครูที่ดีคือการให้ครูได้อยู่ในพื้นที่ และหัวใจสำคัญที่สุดก็คือศึกษานิเทศก์ ที่เป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่โรงเรียนของครู เป็นผู้นำเอาทิศทางการศึกษาที่ดีที่สุด อาทิ การจัดการชั้นเรียน การเรียนการสอน เทคโนโลยี ฯลฯ มาช่วยเหลือสนับสนุนครู … เราต้องสร้างระบบการศึกษานิเทศก์เพื่อพัฒนาครูให้เป็น professional +++

+++ในด้านการกระจายโอกาสแก่โรงเรียน ทั้งโรงเรียนที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนเอกชน กฎหมายและระเบียบทุกอย่างที่ถือว่าเป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษาให้เท่าเทียมกับโรงเรียนรัฐบาลต้องถูกปรับเปลี่ยน ปรับปรุง +++

/////////////////////////////////////////////
เนื้อหาจากการกล่าวบรรยายเนื่องในงานประชุมสามัญพรรคประชาชาติ ครั้งที่ 2/2561 โดย ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ว่าที่รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ หัวข้อ “การศึกษาที่ดีคือจุดเปลี่ยนประเทศไทย” ” 18 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

//////////////////////////////////////////

ขอความสันติสุขจงเกิดแด่ท่าน เรียนท่านวันมูฮัมหมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคฯ ท่านเลขาธิการพรรคฯ ท่านรองหัวหน้าพรรคฯ ท่านกรรมการ ท่านสมาชิกร่วมอุดมการณ์ และท่านพี่น้องสื่อมวลชนที่รัก วันนี้เรามารวมตัวกันด้วยความเชื่อมั่นว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน

ทุกท่าน… การศึกษาเครื่องมือสำคัญที่สุดที่จะปลูกฝังคนไทยในวันนี้และอนาคต ให้เป็นคนที่รู้จักกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ว่าการอยู่ร่วมกันต้องมีความอดทน สามารถอยู่ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลอมรวมในความเป็นไทยในศตวรรษที่ 21 แม้แต่สังคมโลกก็มีความต้องการให้ผู้ที่มีความแตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้

หากไม่มีรัฐบาลปัจจุบัน ปีนี้จะเป็นปีที่ 86 …วันที่ 24 มิถุนายน 2475 เป็นวันที่ชาวไทยภูมิใจในการเป็นประชาธิปไตย แต่เมื่อดิฉันเดินทางไปทั่วประเทศ ดิฉันถูกพี่น้องสื่อมวลชนและคนในวงการการเมืองถามว่า “กลับมา (สู่) การเมืองทำไม?”

นั่นเป็นเพราะดิฉันเห็นว่านิมิตหมายอันดีมาถึงแล้ว ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาประชาชนต่างหน้าชื่น แต่อกทุกข์ระทม เพราะไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ดังที่ท่านเลขาธิการพรรคฯ บอกว่า “ขนาดจะเรียนยังต้องเป็นหนี้เป็นสิน” การศึกษาจริงๆ นั้นต้องเป็นสิทธิให้เด็กทุกคนในประเทศไทยตั้งแต่อายุ 6-18 ปี ได้เรียนฟรี

หากพรรคประชาชาติได้มีโอกาสรับเลือก พี่น้องมั่นใจได้ว่ารัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่เป็นผู้จัดการศึกษาภาคพื้นฐาน ต้องให้เด็กอายุ 6-18 ปี ได้เรียนฟรี โดยครอบครัวไม่ต้องรับภาระส่งดอกเบี้ย ซึ่งขัดต่อพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษา ดังนั้น การเรียนรู้ไม่ได้หยุดแค่มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันนี้สังคมโลกก้าวไปสู่ความเป็นโลกไร้พรมแดน คนทุกเพศทุกวัยมีสิทธิที่จะต้องเข้าถึงการศึกษาได้ และจะต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ทุกท่านอาจสงสัยว่า ตั้งแต่ที่ดิฉันก้าวเดินออกไป จนถึงวันนี้ 12 ปีแล้ว ดิฉันไปทำอะไรมาบ้าง …ทุกท่านคงคุ้นเคยกับคำว่าปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นคำที่น่าเบื่อ การพูดคำนี้ไม่เคยสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็ก เพราะฉะนั้นใน 5 ปีแรก ดิฉันจึงวิจัย ศึกษา และค้นคว้าว่าปัญหาที่แท้จริงในการศึกษาของสังคมไทยนั้นคืออะไร? ท่านเลขาธิการพรรคได้ตอบว่า งบ (ประมาณ) ของกระทรวงศึกษาธิการมีถึงกว่า 5 แสนล้านบาท แต่นำมาพัฒนาเด็กเพียงร้อยละ 3 ด้วยเหตุนี้ใน 7 ปีต่อมา ดิฉันจึงนำความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับประเทศแคนาดา โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ มาชักชวนผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวแคนาดาให้ลงพื้นที่ที่ยากที่สุดของประเทศไทย นั่นคือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนี่คือตัวอย่างของโรงเรียนที่มีโอกาสเข้าสู่โครงการนำร่องของผู้ใหญ่ใจดีเมื่อ 7 ปีก่อน… (ภาพวีดิทัศน์ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร จังหวัดนราธิวาส ที่พูดภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว)

…ค่ะ นี่เป็นเด็กนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอำเภอที่เมื่อพูดกับคนในวงการการศึกษาก็จะทำหน้าฉงนและตกใจ ไม่ว่าจะเป็นอำเภอรือเสาะ หรือจังหวัดอื่นๆ ที่มักเป็นข่าวในสามจังหวัดขายแดนภาคใต้ แต่เมื่อลงพื้นที่จริงจะพบว่าธรรมชาติและอัธยาศัยของผู้คนช่างสวยงาม มีจิตใจและความเป็นคนไทยไม่ต่างจากภาคอื่น โดยเฉพาะเด็กๆ มีศักยภาพที่สูงมากเพราะอยู่ใกล้ชายแดนมาเลเซีย อีกทั้งยังรู้ภาษาท้องถิ่น และสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและมีพัฒนาการทางภาษาที่ดี

อนึ่ง สิ่งที่ยังขาดสำหรับการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (ในพื้นที่ชายแดนใต้) คือ ครูที่ดี ไม่มีครูที่กล้าลงพื้นที่ดังกล่าวเพราะความหวาดกลัว แต่ที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่างบประมาณ 5 แสนล้านบาทนั้น ถ้ามีการวางแผนที่ถูกต้อง ตัดการสร้างอาคารทุกอย่างออกไปให้หมด ซ่อมแซมเท่าที่จำเป็น งบประมาณที่จำเป็นให้นำมาลงที่เทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนก็จะกลายเป็นศูนย์กลางของการเรียนได้ โดยต้องไม่จำกัดเพียงนักเรียนในโรงเรียนเท่านั้น แต่ต้องหมายรวมถึงชุมชน หรือผู้ใหญ่ อาจจะเป็นความรู้ในเรื่องอาชีพหรือการสร้างรายได้ที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นการสร้างความเสมอภาคและโอกาส

เรื่องสำคัญอีกประการก็คือการพัฒนาครู การพัฒนาครูที่ดีคือการให้ครูได้อยู่ในพื้นที่ และบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดก็คือศึกษานิเทศก์… ศึกษานิเทศก์ (mentor) เป็นหัวใจสำคัญ คือเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่โรงเรียนของครู เป็นผู้นำเอาทิศทางการศึกษาที่ดีที่สุด อาทิ การจัดการชั้นเรียน การเรียนการสอน เทคโนโลยี ฯลฯ มาช่วยเหลือสนับสนุนครู

พรรคประชาชาติจะมุ่งมั่นสร้างระบบการศึกษานิเทศก์ เพื่อพูดคุย ดูแล และพัฒนาครูให้เป็น professional (professional development) …การเป็น professional ไม่ใช่เรื่องของการฝึกฝน แต่เป็นการเพิ่มเติมศักยภาพที่ครูควรจะรู้และได้รับการพัฒนาอยู่ทุกวัน ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการให้ความสำคัญกับเด็ก เด็กต้องเป็นศูนย์กลาง และเราต้องหาวิธีที่จะทำให้เด็กได้รับการพัฒนาให้มากที่สุด โดยตัดเรื่องอื่นที่ไม่จำเป็นออกไป

ในด้านการกระจายโอกาสแก่โรงเรียน ทั้งโรงเรียนที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนงานของเอกชนหรือโรงเรียนเอกชนก็ตาม กฎหมายและระเบียบทุกอย่างที่ถือว่าเป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษาให้เท่าเทียมกับ (โรงเรียน) รัฐบาลต้องถูกปรับเปลี่ยน ปรับปรุง

วันนี้เป็นโลกแห่งการแข่งขัน กระทรวงศึกษาธิการต้องใจกว้าง และต้องสามารถดึงเอาเด็กทั้งหมดที่ออกนอกระบบการศึกษากลับเข้ามาสู่ระบบให้ได้ เพราะจากสถิติทำให้ทราบว่า แม้การศึกษาภาคบังคับจะอยู่ที่มัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ก็ยังมีเด็กจำนวนมากที่ต้องออกจากระบบการศึกษาไปก่อนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เราจะต้องร่วมแรงร่วมใจ กระจายความมีส่วนร่วมแก่ทุกองค์กรที่กฎหมายรัฐธรรมนูญและ พรบ.การศึกษาเปิดกว้าง และให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้วย

นอกจากนี้ยังมีหลากหลายประเด็นที่คิดไว้ เช่น พรรคประชาชาติจะเน้นการศึกษาตลอดชีวิต เน้นการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้คิดค้นสิ่งใหม่ๆ หรือแม้ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาก็สามารถเข้ามาสู่ระบบการศึกษาได้โดยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งหากพรรคประชาชาติได้รับเลือก จะทำการพัฒนาและมุ่งสร้างการศึกษาทางไกลที่มีประสิทธิภาพ มีระบบวัดความสำเร็จที่มีมาตรฐาน

สุดท้ายก็อยากให้วันนี้เป็นวันที่รวมพลัง ดังที่ท่านหัวหน้าพรรคได้บอกว่า จริงๆ เราไม่ได้คาดว่าจะมีสมาชิกถึงหมื่นคนในวันนี้ แต่ด้วยความหลากหลายและการยอมรับในความแตกต่างของพรรคประชาชาติ ทำให้ทุกคนได้มารวมตัวกัน เรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนานโยบายในทุกส่วน อีกทั้งกรรมการบริหารพรรคและผู้มีเกียรติที่เข้ามามีส่วนร่วมในอุดมการณ์พรรคทุกท่านล้วนมีผลงานและความตั้งใจที่จะผลักดันสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นกับประเทศไทย ขอบคุณค่ะ

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.