Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

พรรคประชาชาติ มีศรัทธาต่อการ “การศึกษา” และมองว่าการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและส่งตรงไปยังนสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อให้ทุกคนได้เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงระดับปริญญาตรี

กรณีหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่รัฐใช้วิธีทวงโดยการดำเนินคดีผู้กู้ยืมกับผู้ค้ำประกันนั้น เป็นเรื่องอาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะมีเบี้ยปรับและดอกเบี้ยที่มากกว่าเงินต้น เฉพาะในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีลูกหนี้ กยศ. ที่เรื่องอยู่ในชั้นการบังคับคดีกับนักศึกษาที่กู้ยืมและผู้ค้ำประกันอยู่ราว 6 หมื่นราย

ทั้งนี้ พรรคประชาชาติมีนโยบายตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับรองแล้วเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ กยศ. ประกอบไปด้วย 1) การยกเลิกเบี้ยปรับ 2) การถอนฟ้องคดีที่ศาลและงดการบังคับคดี 3) การปรับโครงสร้างหนี้ เช่นเดียวกับที่รัฐบาลในอดีตเคยช่วยเหลือคนรวยในกรณีองค์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ที่ลดหนี้ให้คนรวยประมาณ 80% 4) การแก้กฎหมายไม่ให้มีดอกเบี้ย 5) การสร้างงานสร้างอาชีพในโครงการรัฐ เพื่อทำงานใช้หนี้ราว 2-4 ปี และ 6) การสร้างรัฐสวัสดิการให้เรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี

เป็นที่น่ายินดีว่า จากกระแสความตื่นตัวในการนำเสนอและหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของลูกหนี้ กยศ. ทำให้ในช่วงกลางเดือนนี้ กรมบังคับคดีร่วมกับ กยศ. จัด “มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้” เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ ได้เจรจาหาแนวทางชำระหนี้แก่ กยศ. เพื่อลดการถูกบังคับคดี รวมทั้งการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี พรรคประชาชาติขอขอบคุณหน่วยงานทั้งสอง การดำเนินการนี้แม้จะเป็นแก้ปัญหาปลายเหตุ แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหาทั้งระบบอย่างยั่งยืนต่อไป

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.