Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

พรรคประชาชาติยืนยันการเลือกตั้งต้องเสรี เป็นธรรม สะอาด และไปตามหลักสากล บัตรเลือกตั้งต้องมีข้อมูลที่เพียงพอให้แก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า ในการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 จะไม่มีโลโก้พรรคการเมือง ชื่อพรรคการเมือง และ ชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปรากฎบนบัตรเลือกตั้งนั้น เป็นสัญญาณอันตรายต่อระบบการเมืองไทยอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ การเลือกตั้งที่จะสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชาชนได้อย่างแท้จริงต้องเป็นการเลือกตั้งที่ 1) เป็นการเลือกตั้งที่เสรี คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอิสรภาพในการตัดสินใจเลือกตามความต้องการได้อย่างแท้จริง และ 2) เป็นการเลือกตั้งที่เป็นธรรม คือ พรรคการเมืองและผู้สมัคร ส.ส. มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการหาเสียง

สำหรับ “บัตรเลือกตั้ง” แล้วนั้น ถือว่ามีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นสิ่งซึ่งแสดงออกถึงสถานะ “หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียง” หรือความเท่าเทียมกันของคนในสังคมไทย ที่หาได้ยากมากขึ้นทุกที่ท่ามกลางภาวะที่ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลก การที่บัตรเลือกตั้งจะเอื้อต่อการสร้างความเท่าเทียมได้นั้น บัตรเลือกตั้งต้องมีข้อมูลอย่างน้อยที่สุด คือ 1) หมายเลขและชื่อผู้สมัคร 2) ชื่อพรรคการเมือง 3) สัญลักษณ์หรือโลโก้พรรค และ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครและพรรคที่จะช่วยผู้ใช้สิทธิสามารถตัดสินใจได้อย่างมีคุณภาพ

ในระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่เรียกว่า “ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม” หรือ เป็นระบบ “เลือกคนได้พรรค เลือกพรรคได้คน” นั้น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 85 ระบุให้หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกําหนด ดังนั้น การจัดการในเรื่องนี้จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มิใช่หน้าที่ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)

นอกจากนั้น การที่บัตรเลือกตั้งจะมีแต่ชื่อผู้สมัครกับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร โดยไม่มีชื่อพรรคการเมือง โลโก้พรรคการเมือง และชื่อผู้สมัครนั้น อาจขัดต่อหลักสากลของการเลือกตั้งเกี่ยวกับความมีอิสระในการออกเสียงเลือกตั้ง เพราะทำให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร ส.ส. ได้อย่างความเสมอภาคเท่าเทียมกัน อันเป็นการกีดกันและจำกัดสิทธิของประชาชนในการใช้เสรีภาพลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองที่พวกเขาต้องการ

อนึ่ง หากเป็นจริงตามที่นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) สัมภาษณ์ว่า บัตรเลือกตั้งจะไม่มีโลโก้พรรค ไม่มีชื่อผู้สมัคร และชื่อพรรคการเมือง นั้น โดยในบัตรเลือกตั้งจะมีเพียงหมายเลยของผู้สมัครเท่านั้น เพื่อให้บัตรเลือกตั้งสามารถใช้ได้ทั้งหมดทั้ง 350 เขต ใช้ในการเลือกตั้งล่วงหน้า และใช้ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วยนั้น อาจเป็นการเปิดโอกาสแก่การทุจริตเลือกตั้ง ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้

ดังนั้น การเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่จะมาถึง อาจจะเป็นการเลือกตั้งที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยว่า เป็นการเลือกตั้งที่สกปรกที่สุด โดยอาจสกปรกกว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2500 ที่ถูกจดจำว่าเป็นการเลือกตั้งที่สกปรกที่สุดของประเทศไทย

_______________________________

ข่าวอ้างอิง : กกต.แจงตัดชื่อ-โลโก้พรรคในบัตรเลือกตั้ง ปัด คสช.แทรกแซงการทำงาน!
https://www.thairath.co.th/content/1440375

ดูรายละเอียดการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2500 ได้ที่
http://wiki.kpi.ac.th/index.php…

 

_______________________________
โลโก้พรรคการเมืองทุกพรรคล้วนมีความเป็นมาและความหมายที่สะท้อนถึงอุดมการณ์ทางการเมือง โลโก้พรรคเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์กับพี่น้องประชาชนที่ผูกพันและศรัทธาในพรรคการเมืองนั้นๆ ในโลโก้ ตัวฟอนต์ สี รูปร่าง และลายเส้น ที่ล้วนบรรจุความหมายที่ผ่านการคัดสรร กลั่นกรอง ถกเถียงแลกเปลี่ยนมาอย่างเข้มข้น ดังเช่นโลโก้ของพรรคประชาชาติ น่าเสียดายหากโลโก้และชื่อพรรคประชาชาติ รวมทั้งของพรรคอื่นๆ อาจจะไม่ได้ปรากฏในบัตรเลือกตั้งปี 2562 นี้

#พรรคประชาชาติ สนับสนุนการเลือกตั้งที่โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม รวมทั้งเห็นว่าการจัดการเลือกตั้งต้องเป็นกระบวนการที่เข้าใจได้ง่าย ไม่สร้างความสับสน และเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกอย่างเท่าทียมโดยประชาชนทุกกลุ่ม ทุกสถานะ ทุกระดับการศึกษา และทุกช่วงอายุ

สัญลักษณ์ของ “ประชาชาติ” เป็นรูปกลีบดอกจำปาจำนวน 8 กลีบที่มาจัดเรียงเป็นวงกลม ทั้งนี้ เนื่องจากดอกจำปา ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีดอกสีเหลืองอมส้ม กลีบดอกใหญ่ยาว มีหลายกลีบ และมีกลิ่นหอมนั้น เป็นดอกไม้ประจำถิ่นที่มีแพร่หลายในแถบเอเชีย เช่น ในประเทศจีน อินเดีย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สำหรับในประเทศไทย ดอกจำปา มีชื่อเรียกตามภาษาถิ่นต่างๆ อาทิ “จุมปา” (ภาคเหนือ) “จำปากอ” (มลายู ชายแดนใต้) “จำปาทอง” (นครศรีธรรมราช) หรือ “จำปาป่า” (สุราษฏร์ธานี) ดอกจำปาจึงเป็นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องและอยู่ในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในภูมิภาคนี้ อีกทั้งยังเป็นดอกไม้ที่แสดงถึงการเชื่อมร้อยทางวัฒนธรรมของคนกลุ่มต่างๆ

สำหรับสีสัน 8 สี ที่สอดแทรกระหว่างกลีบดอกสีมองนั้น คือ สีสันที่แทนสัญลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย ที่ควรต้องมีสถานะและสิทธิที่เสมอภาคกันในการเป็น “ประชาชาติ” หรือเป็นเจ้าของประเทศ ส่วนรูปคล้ายเข็มทิศหรือดาวที่ตั้งอยู่ตรงกลางดอกจำปานั้น หมายถึง นโยบายของ “ประชาชาติ” ที่มีทิศทางแน่วแน่ชัดเจน

47684316_2203784503213574_8203219520534347776_n.jpg

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.