Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา #พรรคประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมพบปะตัวแทนศิษย์เก่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรียนจบมาจากต่างประเทศ รวม 18 ประเทศ ศิษย์เก่าเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่คุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศไทยและการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสบการณ์และความรู้ที่พวกเขามีจากการไปศึกษาเล่าเรียนในประเทศต่างๆ ในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา ล้วนมีคุณค่ายิ่งในการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ในการนี้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้กล่าวบรรยายแก่ผู้เข้าร่วม เพื่อบอกเล่าถึงความเป็นมาและนโยบายของพรรคประชาชาติที่มีต่อปัญหาและวิกฤติการณ์ของสังคมไทย เพื่อนำความสู่ความเชื่อมโยงและความร่วมมือกันระหว่างพรรคกับศิษย์เก่าเหล่านี้ เพจประชาชาติได้สรุปเนื้อหาการบรรยายมานำเสนอแก่เพื่อนๆ เป็นตอนๆ เริ่มจากตอนแรกที่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เล่าถึงการก่อเกิดและความเป็นมาของพรรคประชาชาติ จากนั้นในตอนต่อไปจะเป็นเนื้อหาว่าด้วยแนวนโยบายของพรรคประชาชาติ

//////////////////////////////////

+++ตอนที่ 1 ที่มาของพรรคประชาชาติ
“ประชาชาติ” คือ “ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในฐานะพลเมืองของประเทศ”+++

ขอความสันติสุขแก่ทุกท่านครับ ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นับได้ว่าเป็นปัญหาของทั้งประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการรวมตัวและจัดตั้งเป็นพรรคประชาชาติขึ้น โดยในช่วงแรกมีพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นกำลังหลัก อันแสดงถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของพี่น้องมุสลิมในการเมืองประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

“พรรคประชาชาติ” ไม่ว่าจะเป็นชื่อพรรค อุดมการณ์พรรค หรือนโยบายของพรรค เกิดจากการระดมความคิด ไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร และเกิดจากฐานความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ ที่หมายรวมถึง ความเหลื่อมล้ำของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำในเรื่องสิทธิ อำนาจ ความยากจน หรือความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ เห็นได้จากกฎหมายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีลักษณะเลือกปฏิบัติ เช่น กฎอัยการศึก หรือ พรก.ฉุกเฉิน เป็นต้น

เมื่อแรกเริ่มพวกเราลงพื้นที่ถามพี่น้องประชาชนว่าพรรคควรใช้ชื่อใด หนึ่งในชื่อที่ถูกเสนอมาก็คือ “พรรคประชาชาติสันติ” กระนั้น คำว่า “สันติ” ก็ไม่ใช่คำที่พี่น้องประชาชนชอบนัก เนื่องจากคำดังกล่าวกลายเป็นวาทกรรมที่ถูกนำไปใช้ในละเมิดสิทธิของประชาชนในหลายครั้ง สุดท้ายในวันยื่นจดแจ้งชื่อเราตัดสินใจใช้ชื่อพรรคว่า “ประชาชาติ” อันหมายถึง “ประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศ” หมายรวมถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทุกชาติพันธุ์ ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของประชาชาติ แม้แต่ข้าราชการก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาชาติ

ในช่วงเริ่มก่อตั้งพรรคประชาชาติ อาจารย์วันนอร์ปฏิเสธที่จะเป็นหัวหน้าพรรค เพราะสังคมไทยสร้างภาพลักษณ์ให้มองว่าชาวมุสลิมเป็นคนหัวรุนแรง พรรคที่มีชาวมุสลิมเป็นหัวหน้าอาจทำให้ประชาชนที่นับถือศาสนาอื่นมีความรู้สึกแปลกแยกและไม่เลือกพรรคประชาชาติ นี่เป็นผลของการผลิตซ้ำในภาพลักษณ์ของชาวมุสลิม แต่เราเชื่อว่าในความแตกต่างจะต้องมีความเท่าเทียม การที่ท่านอาจารย์วันนอร์ได้มาเป็นหัวหน้าพรรคจึงไม่ใช่เพราะเรื่องการนับถือศาสนา แต่อาจารย์วันนอร์ได้เป็นหัวหน้าพรรคเพราะคุณภาพและประสบการณ์ทางการเมืองของท่าน อาจารย์วันนอร์มีผลงานทางการเมืองมากมาย อีกทั้งยังมีความรับผิดชอบ เห็นได้จากในสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านยอมนอนที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อติดตามงานก่อสร้าง จนสนามบินสุวรรณภูมิก่อสร้างเสร็จสิ้นในสมัยของท่าน

48368035_2207187776206580_4155538978101002240_n

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.