Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

กำหนดการเวทีสาธารณะ “สตรีกับการเมืองยุค 2019: เราคือหุ้นส่วนในการพัฒนา โลกเปลี่ยนด้วยมือเรา”

วันที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิว ปัตตานี
จัดโดย เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และภาคีเครือข่ายสตรี จ.ปัตตานี
000000000000000000000000000000000000000

08.30 น. ลงทะเบียน/รับของที่ระลึก

09.00 น. พิธีเปิดอัลเชิญอัลกุรอาน

09.15 น. การบรรยาย หัวข้อ “การเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่” โดย นายจำนง อินทันแก้ว ผู้แทน กกต.ปัตตานี

09.45 น. การบรรยายหัวข้อ “สตรี เยียวยา สันติภาพที่กินได้” โดย พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตเขต 12

10.15 น.บรรยาย การศึกษาเพื่อชีวิต ทางออกของปัญหาชายแดนใต้ โดย ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ

10.45 น. การบรรยาย “ สตรีกับการพัฒนา โลกเปลี่ยนด้วยมือเรา” โดย นางรอซิดะห์ ปูซู เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ 3 จชต

11.15 น. บรรยาย พรรคการเมืองกับการแก้ปัญหาชายแดนใต้ โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตเลขาธิการ ศอ.บต.

11.30 น. รับฟังความเห็น/ข้อเสนอเชิงนโยบาย “ผู้หญิงชายแดนใต้อยากเห็นอะไรในการเมืองใหม่” โดยผู้แทนสตรีจากอาชีพต่างๆ
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ การแต่งกายชุดท้องถิ่น

Thesis Show School Poster (1).jpg

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.