Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

#พรรคประชาชาติ ให้ความสำคัญกับสตรี รับข้อเสนอกลุ่มสตรี 22 ข้อ ในงานเสวนาสตรีรุ่นใหม่กับการเมืองยุค 2019

ที่ห้องประชุมพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว ปัตตานี นางรอซีด๊ะ ปูซู ประธานเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม “สตรีรุ่นใหม่กับการเมืองยุค 2019 เราคือหุ้นส่วนในการพัฒนาโลกเปลี่ยนด้วยมือเรา” โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ, แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชาติทั้งเขต 1 และเขต 2 กลุ่มสตรีมาร่วมงานจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จังหวัดละ 250 คนรวม 750 คน

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า เราจะเป็นพรรคที่จะเปลี่ยนประเทศให้ดีขึ้น
คือทำให้คนมีความรู้ ถ้าเราจะแก้ปัญหาอะไรต้องแก้ด้วยความรู้ ยกตัวอย่างเรื่องปัญหายางพาราวันนี้จะใช้ระบบอื่นๆยาก ก็ต้องเอาให้คนที่มีความรู้ไปบริหาร
ถ้าเราจะปล่อยให้การเมืองรูปแบบอย่างเดิมที่มองไม่เห็นอนาคตของพี่น้องประชาชนไม่ได้ พรรคประชาชาติส่งเสริมพหุวัฒนธรรม คือวัฒนธรรมของความเท่าเทียมกัน ดังนั้นเราจะกำหนดสิ่งที่เท่าเทียม คือเรื่องการศึกษา ต่อไปนี้การศึกษาเราต้องส่งเสริมให้เรียนฟรีตั้งแต่เกิดจนจบถึงปริญญาตรี

นางรอซีด๊ะ ปูซู ประธานเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดในปี 2562 เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและติดตามนโยบายของพรรคการเมืองว่าจะสามารถตอบโจทย์แก้ปัญหาของประชาชนได้จริงหรือไม่ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสถานการณ์ความรุนแรง มีผู้หญิงจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมพวกเธอต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อก้าวข้ามความรุนแรง ในฐานะที่ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในการในการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวและสังคม ผู้หญิงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้านรวมทั้งการเมือง เพื่อให้ผู้หญิงได้มีข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจเลือกผู้แทน และพรรคการเมืองที่มีนโยบายตอบโจทย์ของผู้หญิงได้ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมสตรีรุ่นใหม่กับการเมืองยุค 2019 เราคือหุ้นส่วนในการพัฒนาโลกเปลี่ยนด้วยมือเราครั้งนี้

สำหรับประเด็นปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อพรรคการเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องในเวทีสาธารณะ สตรีกับการเมืองยุค 2019 ทั้งหมดมี 22 ข้อคือ

1. นโยบายเฉพาะของพรรคการเมืองในประเด็น ด้านการดูแลเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

2. เพิ่มวงเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3. มีระบบการจัดการที่เป็นธรรม และทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนที่ลำบากยากจน เข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างแท้จริง

4. นโยบายเงินกู้ กยศ. กู้เรียนฟรี

5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มมูลค่ายางพารา ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น

6. กระบวนการรองรับคนทำงานจิตอาสา มีความมั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะคนทำงานด้านสันติภาพ และสวัสดิการที่ช่วยเอื้อคนทำงาน และคนพิการ โดยเฉพาะ คนพิการด้านจิตใจ มีระบบการดูแลที่มีลักษณะเฉพาะทาง

7. นโยบายด้านเงินกู้ กยศ.ปรับลดดอกเบี้ย และค่าปรับ ขอจ่ายเฉพาะเงินต้นที่กู้ยืมมา

8. นโยบายด้านเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพเสริมสตรีในหมู่บ้าน มีการติดตามช่วยเหลือ และพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

9. นโยบายด้านเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพสตรีที่สอดคล้องตามช่วงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพิ่มการพัฒนาและจัดอบรมเรียนรู้สื่อใหม่ ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด ผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย

10. ต่อสัญญาจ้าง 4,500 สตรีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ และมีระบบการดูแลติดตามด้านสุขภาพจิต และความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตและอาชีพ

11. เพิ่มสวัสดิการ และสิทธิการดูแลผู้ปกครอง และบุตรของ อสม.

12. สานต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนจนเข้าถึงได้อย่างแท้จริง มีระบบที่เป็นธรรม คนจนได้ใช้สิทธิอย่างทั่วถึงทุกคน

13. นโยบายด้านเศรษฐกิจ ช่วยเหลือราคาผลผลิตของชาวบ้าน ลดราคาสินค้าค่าครองชีพ และสินค่าเครื่องอุปโภคบริโภค

14. นโยบายด้านการแก้ปัญหายาเสพติด

15. นโยบายด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่อนามัย มีระบบการทำงานที่เอื้อต่อการดูแลประชาชนอย่างดี ตรงต่อเวลา ใส่ใจการรักษาพยาบาลคนเจ็บป่วย

16. นโยบายด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มียาพื้นฐานที่สำคัญ จำเป็น ครบถ้วนในการดูแลคนเจ็บป่วย มีระบบบริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึง

17. นโยบายแก้ปัญหาเงินกู้ กยศ.เปลี่ยนใหม่เป็น เรียนฟรีถึงขั้นปริญญาตรี

18. นโยบายการบรรจุลูกจ้างที่มีอายุการทำงาน 3 ปีขึ้นไปที่ทำงานในหน่วยงานราชการให้มีความมั่นคง

19. นโยบายแก้ปัญหาเงินกู้กยศ.และปัญหาคนว่างงาน

20. นโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ยกเลิกการใช้สารเคมีในการเกษตร

21. นโยบายด้านการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาที่เอื้อต่อทุกวัฒนธรรม การศึกษาตลอดชีวิตในสตรี

22. นโยบายด้านเศรษฐกิจ มีระบบการกู้เงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เอื้อต่อคนจน เข้าใจปัญหาคนจน พิจารณายกเลิกการใช้โฉนดที่ดินค้ำ เพราะคนจนไม่มีอะไรค้ำ ไม่สามารถกู้เงินได้ ทำให้คนจนยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.