Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

+++ทัศนะของทวี สอดส่อง และพรรคประชาชาติ ต่อคนรุ่นใหม่กับการเมือง การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน วิกฤตการเมืองไทย วิกฤตชายแดนใต้ และ ความหลากหลายทางเพศ++++

50771279_2234274140164610_7958349557950054400_n.jpg

/////////////////////////


เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้มีการจัดงานเสวนา หัวข้อ “ทำไมคนรุ่นใหม่ถึงต้องไปเลือกตั้ง” โดยหน่วยงานหลักที่จัดงาน ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับวิทยุมีเดียสลาตัน แล สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี การเสวนานี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชา 196-208 “ชนชั้นนำ โครงสร้างอำนาจสังคมการเมืองไทย”

ผู้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนจากพรรคการเมืองหลายพรรค หนึ่งในนั้นคือ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ซึ่ง พ.ต.อ. ทวี ได้แสดงทัศนะในฐานะตัวแทนพรรคประชาชาติในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นทัศนะต่อคนรุ่นใหม่กับการเมือง การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน วิกฤตการเมืองไทย วิกฤตชายแดนใต้ และ ความหลากหลายทางเพศ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

++คนรุ่นใหม่กับการเมือง/การเลือกตั้ง++

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ได้ชื่นชมนักศึกษาที่จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในวันนี้ และชื่นชมผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ให้เสรีภาพนักศึกษาในการทำกิจกรรม ตนมักตอบรับเข้าร่วมในกิจกรรมที่นักศึกษาจัดเสมอๆ เพราะอยากให้นักศึกษาและมหาวิทยาลัยสัมพันธ์กับปัญหาของประชาชน มหาวิทยาลัยของรัฐเกิดขึ้นจากภาษีอากรของประชาชน โดยเฉพาะภาษี VAT 7% ที่คนจนต้องจ่ายมากกว่า นักศึกษาจึงเป็นหนี้ประชาชนและต้องทำเพื่อประชาชน

ในส่วนของคนรุ่นใหม่กับการเมือง มีคำกล่าว่า “หากจะดูอนาคตของสังคมใด ให้ดูจากสถานศึกษาและคนรุ่นใหม่” แม้การเมืองจะเกี่ยวข้องกับทคนทุกรุ่น แต่คนรุ่นใหม่คืออนาคตของสังคม คนรุ่นใหม่จึงต้องไปเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้งเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้คนเรามีความเท่าเทียมกัน การเลือกตั้งของคนรุ่นใหม่คือการสร้างวัฒนธรรมแห่งความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่ม ตามแนวทางสังคมพหุวัฒนธรรม

อย่างไรก็ดี การเลือกตั้งต้องไม่ใช่เครื่องมือในการสืบทอดอำนาจ ในระบอบประชาธิปไตยนั้น การเลือกตั้งคือสิ่งพื้นฐานสากล แต่อย่างไรก็ดี รากเหง้าที่แท้จริงของประชาธิปไตยก็คือ การที่ “อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน” แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยาก เพราะอำนาจบริหารในระบอบประชาธิปไตยยังคงอยู่ในมือข้าราชการ ซึ่งพอใกล้เกษียณก็จะทำการปฏิวัติเพื่อสืบทอดอำนาจ ปฏิวัติเสร็จก็พยายามสืบทอดอำนาจต่อด้วยการมาตั้งพรรคการเมือง แล้วเข้าสู่การเลือกตั้ง ดังนั้น หากจะเป็นประชาธิปไตยจริง ก่อนที่จะมาถึงการเลือกตั้ง ก็ต้องมีกระบวนการทำให้ประชาชนมีอำนาจอธิปไตย มีสิทธิเสรีภาพสมบูรณ์ และมีความเสมอภาค รวมทั้งต้องมีหลักนิติธรรมในการบริหารประเทศ

+++นโยบายเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน+++

พ.ต.อ. ทวี ได้กล่าวว่า ชีวิตมนุษย์สำคัญตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน พรรคประชาชาติมีนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย อาจเรียกว่าเป็น “นโยบายตัว ‘อ’” คือ 5 อ ต้องมี และ 1 อ ต้องไม่มี

อ 1 – “อาหาร” หมายถึง คนต้องมีอาหารกิน เศรษฐกิจดี ไม่เป็นหนี้ พรรคประชาชาติเน้นแก้หนี้สินภาคประชาชนและหนี้สินทางการศึกษาที่ลูกหนี้ถูกฟ้องร้องจากเบี้ยปรับและดอกเบี้ยที่โหดร้าย ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีหนี้ กยศ. เราจะยกเลิกเบี้ยปรับและเรามองว่าดอกเบี้ยเป็นมะเร็งร้ายของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องชาวมุสลิม ดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักศาสนา

อ 2 – “อาชีพ” หมายถึง คนมีอาชีพ มีรายได้ มีที่ดินอาศัยและทำกิน ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนไม่มีอาชีพและรายได้ก็คือ การที่ที่ดินถูกผูกขาดโดยกรมป่าไม้หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งที่ดินรกร้างว่างเปล่าจำนวนมากตกอยู่ในมือคนรวย เราจำเป็นต้องปฏิรูปที่ดินทุกชนิด

อ 3 – “อนามัย” หมายถึง หลักประกันสุขภาพ และการคืนโรงพยายาลและหมอให้ประชาชน

อ 4 – “โอกาส” หมายถึง การส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสในชีวิต พรรคประชาชาติเชื่อว่า ความรู้ทำให้มนุษย์ทุกคนมีโอกาส เราจึงมีนโยบายด้านการศึกษาในการสร้างเด็ก (สร้างคน) สร้างครู สร้างความรู้ และสร้างชาติ

อ 5 – “อัตลักษณ์” หมายถึง การเคารพในความแตกต่าง ส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมของกลุ่มชาติพันธุ์ ทุกวันนี้สังคมไทยยังมีอคติทางชาติพันธุ์ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์บนที่สูงมักถูกมองว่าทำลายป่าและเป็นภัยต่อความมั่นคง ทั้งๆ ที่ผู้สร้างปัญหาคือรัฐและนายทุนมากกว่า

ส่วน “1 อ ต้องไม่มี” คือ อ – อยุติธรรม หมายถึงว่า พรรคประชาชาติต้องปฏิรูประบบและกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย โดยประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเป็นธรรมถ้วนหน้าและขจัดความไม่เป็นธรรมต่างๆ แล้ว

+++ประชาชาติกับการแก้ปัญหาวิกฤติการเมือง+++

ต่อคำถามในเรื่องวงจรอุบาทว์ของการปฏิวัติ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า พรรคประชาชาติมีนโยบายในการแก้วิกฤติทางการเมืองของชาติ อันเป็นวิกฤติความขัดแย้งสำคัญหนึ่งในสังคมไทย นโยบายนี้ทางพรรคประชาชาติได้ระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการที่ทำงานวิจัย โดยพบว่า เมื่อครั้งที่ประเทศเป็นประชาธิปไตยได้มีการกระจายทรัพยากรสาธารณะไปสู่คนชนบท ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมากขึ้น มีการขยายตัวเป็น “ประชาธิปไตยที่กินได้” แต่ก็ได้ทำให้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งเคยมีอำนาจผูกขาดรู้สึกไม่พอใจ จึงรวมตัวกันใช้กำลังก่อรัฐประหาร

พ.ต.อ.ทวี ระบุว่า เราเห็นวงจรที่เกิดซ้ำไปมา และสังคมไทยก็ยังไม่ค่อยได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2561 มีความเหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2521 อย่างมาก โดยฉบับปี พ.ศ. 2521 อนุญาตให้นายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกได้ เช่นเดียวกับฉบับปัจจุบัน หรือในช่วงปี พ.ศ.2534 หลังการปฏิวัติ (โดย รสช.) มีการตั้งพรรคการเมืองโดยฝ่ายที่ทำการปฏิวัติ คือ พรรคสามัคคีธรรม และมีการเชิญทหารมาเป็นนายกรัฐมนตรี เกิดรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2534 จากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดยนายกรัฐมนตรีที่เป็นทหารสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียง 48 วัน จากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เป็นบาดแผล คือ มีการนองเลือดในปี พ.ศ. 2535 จากนั้นก็มีการแก้รัฐธรรมนูญหลายครั้ง กระทั่งมีการกำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในที่สุด

อนึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับ 2561 นี้ ก็เหมือนกับฉบับก่อนหน้าที่กล่าวมา ที่ต่างไปก็คือมีมาตรา 44 ซึ่งมีอำนาจมาก และมีการตั้งพรรคการเมืองซึ่งอาจรวมกับสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี

หนทางในการแก้ปัญหาวงจรอุบาทว์ของการปฏิวัติ อาจเป็นคำตอบที่พูดไปก็ไม่มีใครเชื่อ นั่นก็คือ การกระจายอำนาจไปให้ชุมชนท้องถิ่น ที่ผ่านมาท้องถิ่นถูกมองว่าไม่มีธรรมาภิบาลและเป็นจุดรวมของการทุจริต ดังนั้นต้องมีการปฏิรูปท้องถิ่น หากมีการเลือกตั้งในระบบท้องถิ่นและมีการกระจายอำนาจ โดยมีการเลือกตั้งในตำแหน่งสำคัญ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด และตำแหน่งระดับสูงอื่นๆ เชื่อว่าผู้ได้รับเลือกตั้งเหล่านี้จะไม่ฝักใฝ่กับฝ่ายที่ทำการปฏิวัติ/รัฐประหารอย่างแน่นอน

+++ความหลากหลายทางเพศกับพื้นที่ทางศาสนาและวัฒนธรรม+++

พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า พรรคประชาชาติได้พูดเรื่องความหลากหลายทางเพศไว้ในหลายที่ พรรคประชาชาติเป็นพรรคที่ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม พหุวัฒนธรรมก็คือความหลากหลายของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นถิ่นกำเนิด ชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี หรือเพศ ซึ่งเราจะต้องให้ความเคารพ

แต่ประเด็นนี้มีความละเอียดอ่อนสำหรับพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม ตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว กฎระเบียบใดๆ ที่มนุษย์บัญญัติขึ้นต้องไม่ขัดกับอัลกุรอาน ดังนั้น กระบวนการบังคับใช้กฎหมายเองก็ต้องยึดในหลักการนี้ ที่สำคัญกระบวนการตัดสินใจในเรื่องนี้ควรเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยที่ต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกัน หรือที่เรียกว่า หลักการซูรอ

ที่สำคัญเราเน้นหลักความยุติธรรม ความเสมอภาค และความเท่าเทียม ตนเคยสัมภาษณ์ในบางเวทีและถูกถามว่า “พรรคประชาชาติคิดอย่างไรกับคนที่มีศาสนาและคนที่ไม่มีศาสนา” ซึ่งจะเห็นได้ว่าคนจีนทั้งประเทศก็ไม่มีศาสนา แต่ถึงไม่มีศาสนาพวกเขาก็มีความรับผิดชอบ เราต้องเคารพในจุดที่แตกต่าง เราอาจไม่ได้เป็นแกนนำหลักในการผลักดันประเด็นความหลากหลายทางเพศ แต่เราให้เกียรติทุกคนในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ และเห็นว่าทุกคนต้องได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกัน

ประเด็นความหลากหลายทางเพศ กับลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของบางพื้นที่นั้น เราต้องโยงกับการกระจายอำนาจ โดยแต่ละท้องถิ่นอาจมีข้อกำหนดเฉพาะบางอย่างในเรื่องนี้ได้ แต่ข้อกำหนดของท้องถิ่นจะต้องอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ จะไม่สามารถละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเลือกปฏิบัติกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ ดังนั้น ในเรื่องความหลากหลายทางเพศ เราต้องเคารพทั้งอัตลักษณ์ของพื้นที่ พร้อมกับคำนึงถึงเนื้อหาและหลักการของรัฐธรรมนูญด้วย

+++พรรคประชาชาติกับการแก้ปัญหาชายแดนใต้+++

ในนโยบายของพรรคประชาชาติได้กำหนดให้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวาระวิกฤตเร่งด่วนของชาติที่จะต้องแก้ไข ควบคู่ไปกับปัญหาวิกฤติทางการเมืองของประเทศ กรณีชายแดนใต้เราจะเร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลับคืนสู่คนทุกหมู่เหล่าโดยเร็ว

ในการหาทางออกเรื่องไฟใต้เมื่อครั้งที่ตนยังทำงานอยู่ชายแดนใต้นั้น การพูดคุยสันติภาพถือเป็นจุดเริ่มต้น จากการทำโพลในตอนนั้นพบว่าประชาชนกว่าร้อยละ 80 สนับสนุนการพูดคุยสันติภาพ แต่ในวันนี้เรายังคงมีเหตุการณ์ความไม่สงบ ความขัดแย้ง ความหวาดระแวง และความรู้สึกไม่เป็นธรรมอยู่ อีกทั้งผู้กระทำผิดก็ยังคงลอยนวล

ในเบื้องต้นที่สุด พรรคประชาชาติจะพยายามเปลี่ยนสนามความขัดแย้งให้เป็นสนามการศึกษาและความรู้ ไม่มีอะไรชนะความรู้ หากคนมีความรู้ ความรู้จะแก้ปัญหาทุกอย่าง

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.