Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

+++ 5 นโยบายด้านการศึกษาของพรรคประชาชาติ ++++

5 นโยบายด้านการศึกษาของพรรคประชาชาติ เป็นนโยบาย “พหุวัฒนธรรม” ที่กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาคนทุกคน ที่มีความหลากหลายและความแตกต่างกันให้ถึงศักยภาพ-สูงสุด

นโยบายการศึกษาแบบสังคมพหุวัฒนธรรมเชื่อว่าการลงทุนด้านการศึกษาแก่ประชาชน เป็นการลงทุนที่ประเทศชาติจะได้กำไรและเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

1) นโยบายเรียนฟรีตลอดชีพ
94.1% คือสัดส่วนคนไทยที่อ่านหนังสือได้แต่มันจะดีกว่ามากถ้าคนเหล่านี้ มีโอกาสพัฒนาความรู้ได้ตลอดชีพ

2) ปฏิรูปข้อสอบ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและข้อสอบที่ช่วยให้ผู้เรียน “เก่งขึ้น” “เก่งคิดวิเคราะห์” “เก่งใช้ชีวิต” ไม่ใช่แค่การท่องจำ

3) ครู = หมอ
หมอคือผู้ช่วยชีวิต ในขณะที่ครูคือผู้สร้างชีวิต ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ครูเป็นวิชาชีพที่คนอยากเรียนเช่นเดียวกับอาชีพหมอ โดยการสร้างคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นครู เพิ่มสวัสดิการ และรายได้ให้กับครู

4) ปฎิรูประบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
โดยปฎิรูปแนวทางการดำเนินงานและกฎหมายของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้มีความคล่องตัวและยุติธรรม

5) จัดตั้งสถาบันพัฒนาครูแห่งชาติ (LIVE intelligence Center)
เพื่อสร้างครูให้มีศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพ สร้างโอกาสางการศึกษา เชื่อมโยง ข้อมูล และลดต้นทุนการบริหารจัดการศึกษา

Why You Should Volunteer (1)

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.