Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

พรรคประชาชาติ เข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการ “ท้องถิ่นก้าวไกล ต้องกระจายอำนาจ”

สรธรรม จินดา รองเลขาธิการพรรคประชาชาติ เข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการ “ท้องถิ่นก้าวไกล ต้องกระจายอำนาจ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประกอบ…

พรรคประชาชาติเข้าร่วมเวทีเสวนา “เสียงเยาวชนกับสิทธิชุมชน สู่นโยบายพรรคการเมือง”

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา น.ส.สุนิศา แดนแก้วรัตน์ ผู้สมัคร ส.ส. พรรคประชาชาติ เขต 6 จังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนของพรรคประชาชาติเข้าร่วมเวทีเสวนา “เสียงเยาวชนกับสิทธิชุมชน…

พรรคประชาชาติในเวทีเสวนา”การเมือง การเลือกตั้ง การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

พรรคประชาชาติเป็นมืออาชีพในการแก้ปัญหาชายแดนใต้… เราตระหนักว่า “ใจ” ต้องมาก่อนในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ คือ คนที่จะเข้ามาแก้ปัญหาต้องมีใจที่เปิดกว้าง พรรคประชาชาติเน้นว่า ความเป็น “สังคมพหุวัฒนธรรม” กับ “ความเป็นประชาชาติ” คือ หัวใจในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ เราส่งเสริม “สังคมพหุวัฒนธรรม”…

นโยบายพรรคประชาชาติ

นโยบายพรรคประชาชาติ แก้ปัญหาของชาติด้วยวิถีทางประชาธิปไตยที่ธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมที่เคารพให้เกียรติในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม แก้ไขและปฏิรูปกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ระบบงบประมาณ และ ภาษีอากรให้เกิดความเป็นธรรม ส่งเสริมระบบรัฐสวัสดิการด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลฟรีระบบบำนาญ และ สวัสดิการเบี้ยสูงอายุ 3,000 บาท/เดือน ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและคมนาคม…

เสรีภาพสื่อมวลชน คือ เสรีภาพของประชาชน

พรรคประชาชาติเห็นความสำคัญของเสรีภาพสื่อมวลชน เพราะเสรีภาพสื่อมวลชน คือ เสรีภาพของประชาชน ดังนั้น พรรคจะไม่ปิดกั้นเสรีภาพของสื่อมวลชน เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นตามสิทธิและเสรีภาพที่พึงมี (จาก ข้อ 3.8 “นโยบายด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ในหมวดนโยบายรวม พรรคประชาชาติ)

พรรคประชาชาติ กับ “การกระจายอำนาจแบบพหุลักษณ์”

#พรรคประชาชาติ กับ “การกระจายอำนาจแบบพหุลักษณ์” “การกระจายอำนาจแบบพหุลักษณ์” คือ การทำให้กระทรวง ทบวง กรมในส่วนกลางมีขนาด งบประมาณ และอำนาจหน้าที่เล็กลง และสนับสนุนให้ “ชุมชนท้องถิ่น” ใหญ่ขึ้น โดยมีรูปแบบการบริหารปกครองหลากหลายตามเจตนารมณ์ของคนในท้องถิ่น ไม่ได้ติดยึดแค่เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น ทั้งนี้…

บรรยากาศการหาเสียงผู้สมัครเบอร์ 14 นางวรลักษณ์ ศรีสอาด (จูฟะห์) ณ ตลาดคลองจั่น บางกะปิ กทม.

บรรยากาศการหาเสียงผู้สมัครเบอร์ 14 นางวรลักษณ์ ศรีสอาด (จูฟะห์) ณ ตลาดคลองจั่น บางกะปิ กทม. เชิญชมภาพบรรยากาศอบอุ่น สบายๆ ของการพบปะประชาชนของผู้สมัคร กทม. คุณจุมฟะห์ และ…

พบปะและชี้แจงนโยบายต่อคณะกรรมการอิสลามประจำจ.สงขลา และผู้นำศาสนาประจำมัสยิดต่างๆ

#พรรคประชาชาติ พบปะและชี้แจงนโยบายต่อคณะกรรมการอิสลามประจำจ.สงขลา และผู้นำศาสนาประจำมัสยิดต่างๆ +++ //////////////// วันนี้ (13 ก.พ. 2562) ที่มัสยิดกลางประจำ จ.สงขลา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ และพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง…

LINE@ประชาชาติ