รองหัวพรรคประชาชาติพบปะและพูดคุยกับเครือข่ายสตรี จ.นราธิวาส

อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ และ ดร. ณหทัย ทิวไผ่งาม รองหัวพรรคประชาชาติพบปะและพูดคุยกับเครือข่ายสตรี จ.นราธิวาส เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดวงเสวนาเวทีสาธารณะ หัวข้อ “พรรคการเมืองกับการแก้ปัญหาชายแดนใต้” ใน เวทีสาธารณะ ผู้หญิงกับการเมืองยุค…