Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

+++พรุ่งนี้ (8 กุมภาพันธ์ 62) พรรคประชาชาติกำหนดปราศรัยใหญ่ ณ จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู+++

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 พรรประชาชาติ นำโดยพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคฯ ดร. ณหทัย ทิวไผ่งาม/พล.ต.ท. ไพฑูรย์ ชูชัยยะ และ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย รองหัวหน้าพรรคฯ และผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดเลย รวม 3 เขต ประกอบด้วย ดร.รัชกฤช ธนกุลชูวงศ์ เขต 1 นาย อิสระ นามวงศ์ เขต 2 และ นาย อนุสรณ์ ช้างอินทร เขต 3 จะจัดปราศรัยใหญ่ ครั้งแรก ณ บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ (9)ต.ผาขาว ระหว่างเวลา 09.00 -11.00 น. โดยมีสมาชิกพรรคประชาชาติ จังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรม ข้างต้น

นอกจากนั้น ระหว่างเวลา 14.30-16.30 น. พ.ต.อ.
ทวี สอดส่อง และคณะ รวมถึง นาย กำธร บุตรดี ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขต 1 จังหวัดหนองบัวลำภู จะมีการปราศรัยใหญ่ ณ บึงสระพัง โดยมีสมาชิกพรรคประชาชาติเข้าร่วมกิจกรรมในการนี้ไม่ตำกว่า 2,000 คน

#พรรคประชาชาติ มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า นโยบายของพรรค อาทิ การแก้ปัญหาความยากจน การลดความเหลื่อมล้ำ การกระจายอำนาจและงบประมาณสู่ท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การคืนสิทธิ์และอำนาจให้ประชาชน การปรับโครงสร้างและวิธีการบริหารจัดการ กยศ. การจัดสวัสดิการถ้วนหน้า การแก้ปัญหาราคายาง อ้อย การยกระดับ รพสต.ให้สามารถเปิดบริการ 24 ชั่วโมงฯลฯ เป็นนโยบายที่โดดเด่นและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.