พรรคประชาชาติกับการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้

++พรรคประชาชาติกับการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้+++ ปัญหาชายแดนใต้ คือ วาระแห่งชาติ “สังคมพหุวัฒนธรรม” และ “ความเป็นประชาชาติ” คือหัวใจของการแก้ปัญหาชายแดนใต้ พรรคประชาชาติส่งเสริม “สังคมพหุวัฒนธรรม” ที่เคารพในความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา อัตลักษณ์ วัฒนธรรม…