Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

++พรรคประชาชาติกับการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้+++

ปัญหาชายแดนใต้ คือ วาระแห่งชาติ
“สังคมพหุวัฒนธรรม” และ “ความเป็นประชาชาติ” คือหัวใจของการแก้ปัญหาชายแดนใต้

พรรคประชาชาติส่งเสริม “สังคมพหุวัฒนธรรม” ที่เคารพในความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ถิ่นกำเนิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ อันจะนำไปสู่ “ความเป็นประชาชาติ” ที่ชาติคือประชาชนผู้เป็นพลเมืองของประเทศ ที่แม้จะมีความแตกต่างก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างยุติธรรม เสมอหน้า และสันติ มีความเคารพและเอื้ออาทรต่อกันภายใต้การรับรองโดยกฎหมาย (สรุปจาก จากอุดมการณ์และนโยบายเฉพาะของพรรคประชาชาติ)

ประชาชาติกับ 7 แนวทางแก้ปัญหาชายแดนใต้

1) ชีวิตคนทุกกลุ่มปลอดภัย ไร้ความรุนแรง
2) ถึงต่างกัน แต่เราอยู่ร่วมกันได้
3) ปฏิรูปกฎหมายพิเศษในพื้นที่
4) อำนวยความยุติธรรม คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
5) เยียวยา ฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่าย
6) รูปแบบการปกครองตามเจตนารมณ์คนท้องถิ่น
7) พัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานท้องถิ่น ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดนโยบายแต่ละด้าน

1) “ชีวิตคนทุกกลุ่มปลอดภัย ไร้ความรุนแรง”

พรรคประชาชาติต้องการยุติความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็วที่สุดและจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่คนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ที่สำคัญจะสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนและโลกมุสลิมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน (จาก หมวดนโยบายแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ของประเทศ)

2) “ถึงต่างกัน แต่เราอยู่ร่วมกันได้”

พรรคประชาชาติระหนักว่าหนทางที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ก็คือ ความรู้สึกนึกคิดและปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างคนต่างศาสนาและชาติพันธุ์ในพื้นที่ พรรคฯ จึงให้ความสำคัญกับการขจัดความรู้สึกหวาดระแวง อคติ และความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันของฝ่ายต่างๆ ส่งเสริมการเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความคิดเห็นในการอยู่ร่วมกัน ตลอดจนขจัดการครอบงำหรือเลือกปฏิบัติทางนโยบาย การพัฒนา และทางวัฒนธรรมโดยไม่เป็นธรรม

นอกจากนั้น พรรคประชาชาติยังให้ความสำคัญกับส่งเสริมทำนุบำรุงทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านการศึกษาทางศาสนาและสวัสดิการของบุคลากรทางศาสนาของทุกศาสนา รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมข้ามวัฒนธรรมระหว่างศาสนิกต่างศาสนาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน ในขณะเดียวกันก็จะให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดกให้สอดคล้องวิถีทางศาสนาตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่เกี่ยวข้อง

3) “ปฎิรูปกฎหมายพิเศษในพื้นที่”

ปฏิรูปและปรับปรุงกฎหมายพิเศษที่ใช้บังคับในพื้นที่ ได้แก่ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กฎอัยการศึก และพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ประชาชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน รวมทั้งในขั้นตอนบังคับใช้กฎหมายด้วย ในหมู่บ้าน ชุมชน และสังคมเมือง ให้ใช้กาลังตำรวจและ/หรือพลเรือนดูแลความสงบและปลอดภัยตามอำนาจหน้าที่แทนกำลังทหารซึ่งต้องใช้ปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันประเทศ

4) “อำนวยความยุติธรรม คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ”

การสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน คือ กุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ พรรคประชาชาติจึงมุ่งปรับปรุงและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ได้แก่ งานตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ กรมบังคับคดี และกระทรวงยุติธรรม รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีการตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

พรรคประชาชาติยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่ความเดือดร้อนเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมในทางอาญาหรือการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา เช่น สิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราว การสร้างกลไกตรวจสอบการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีของพนักงานสอบสวนและอัยการให้เป็นไปพยานหลักฐานและมาตรฐานการสอบสวน รวมทั้งการไต่สวนอย่างเป็นกลางกรณีวิสามัญฆาตกรรม

ตลอดจนการนำกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์หรือยุติธรรมชุมชนที่อยู่บนฐานของหลักการศาสนามาปรับใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน ส่งเสริมให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม และความคิดที่เปิดกว้างเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหาร การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

5) “เยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่าย”

สถานการณ์ความรุนแรงที่ยืดเยื้อยาวนานที่ชายแดนใต้ ได้สร้างความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสต่อผู้คนจำนวนมากที่ การดูแลเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ โดยเฉพาะ เด็กกำพร้า หญิงหม้าย บิดามารดาผู้สูญเสีย และคนชรา เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตต่อได้อย่างมีศักยภาพนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือในเชิงมนุษยธรรมที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจแล้ว ยังเป็นการตัดวงจรการผลิตซ้ำการใช้ความรุนแรง และเปิดทางต่อการจัดการความขัดแย้งแบบสันติวิธีให้เกิดขึ้นอีก พรรคประชาติจึงให้ความสำคัญกับการดูแลเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทุกคนทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายรัฐ ฝ่ายประชาชนทั่วไป และฝ่ายผู้เห็นต่างจากรัฐ

6) “รูปแบบการปกครองตามเจตนารมณ์ของคนท้องถิ่น”

ท้องถิ่นมีสิทธิปกครองตนเอง ด้วยรูปแบบที่หลากหลายภายใต้รัฐธรรมนูญ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

การจะแก้ปัญหาชายแดนใต้ได้นั้น ต้องให้ความสำคัญกับความคิดและความต้องการของคนในท้องถิ่น และต้องวางอยุ่บนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจะต้องมีรูปแบบการปกครองบริหารท้องถิ่นที่เอื้ออำนวย พรรคประชาชาติเห็นว่า ส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่นั้น โดยการปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และมีเป้าหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน ทั้งนี้ การปกครองในรูปแบบพิเศษจะนำมาสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กระชับและคล่องตัวในการให้บริการสาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

7) “พัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานท้องถิ่น ศาสนา และวัฒนธรรม”

การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากต้องแก้ไขในด้านการเมือง การปกครอง การอำนวยความยุติธรรม และการส่งเสริมความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมแล้วนั้น ยังต้องดำเนินนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในด้านต่างๆ ควบคู่กันไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา หรือ การพัฒนาทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่ให้ความสำคัญกับลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์และระบบนิเวศ ปัจจัยทางอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และศาสนา ตลอดจนเครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้คนที่เชื่อมโยงกับนานาชาติรวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม พร้อมทั้งต้องมีนโยบายแก้ปัญหาเร่งด่วนที่เป็นความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ด้วย ได้แก่ ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ในด้านเศรษฐกิจกระแสหลักในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชายแดนใต้ พรรคประชาชาติมุ่งส่งเสริมการค้าชายแดนครบวงจร สร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจในการลงทุน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีการเชื่อมโยงกับประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน โดยใช้ศักยภาพทางภาษาและวัฒนธรรมเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้จะร่วมมือกับประเทศมาเลเซียอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ยากจนในพื้นที่ ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหารไทยหรือร้าน “ต้มยำ” พร้อมกับยกระดับแรงงานท้องถิ่นและเร่งจัดหาแหล่งงานในประเทศเพื่อนบ้าน

ในขณะเดียวกัน พรรคประชาชาติก็มุ่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานคุณธรรม ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือดูแลผู้เดือดร้อน และธุรกรรมทางการเงินที่สอดคล้องกับหลักการทางศาสนาด้วย

นอกจากนั้นก็ยังมีนโยบายในการพัฒนาการเกษตรและการปศุสัตว์ที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ ต่อยอดและพัฒนาการเกษตรพื้นบ้าน เช่น สวนดูซง (สวนไม้ผลผสมผสาน) สวนทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน การปลูกข้าวพันธุ์พื้นบ้าน ตลอดจนส่งเสริมการแปรรูปพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ขณะที่ปัญหายาเสพติดก็จะเป็นประเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข โดยเฉพาะในส่วนของเด็กและเยาวชน ที่จะต้องนำระบบ “ยุติธรรมทางเลือก” มาใช้ เน้นวิธีการแก้ไขแทนการลงโทษ ใช้การกีฬาเพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการเยาวชนกับระบบเศรษฐกิจเพื่อเป็นช่องทางในการสร้างงาน สร้างรายได้ เข้าสู่ชุมชนและสังคม

ส่วนในด้านการศึกษา เนื่องจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรูปแบบการศึกษาเป็นการเฉพาะหลายรูปแบบ พรรคประชาชาตึงจมุ่งยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และอุดหนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนเอกชนสามัญและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนทางศาสนาของทุกศาสนาในสถาบันการศึกษารูปแบบต่างๆ ส่งเสริมให้มีค่าตอบแทนครูสอนศาสนา ส่งเสริมระบบการศึกษาบนฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ รวมทั้งพัฒนาความคิด สติปัญญา และศักยภาพของทุกชาติพันธุ์โดยเริ่มต้นจากภาษาแม่ อาทิ ภาษามลายู

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.