Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

พรรคประชาชาติเป็นมืออาชีพในการแก้ปัญหาชายแดนใต้… เราตระหนักว่า “ใจ” ต้องมาก่อนในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ คือ คนที่จะเข้ามาแก้ปัญหาต้องมีใจที่เปิดกว้าง

พรรคประชาชาติเน้นว่า ความเป็น “สังคมพหุวัฒนธรรม” กับ “ความเป็นประชาชาติ” คือ หัวใจในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ เราส่งเสริม “สังคมพหุวัฒนธรรม” ที่อยู่บนฐานของสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม ที่จะนำมาสู่ชาติที่เป็นของประชาชน ซึ่งมีสถานะเป็นพลเมืองที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน

พรรคประชาชาติเน้นการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี เราอยากแก้ปัญหาความแตกแยกของคนในชาติ ในส่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราเน้นการยุติความรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยเราให้ความสำคัญกับ peace dialogue ซึ่งทุกคนก็ทราบดีว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติในปัจจุบัน คือ ผู้ริเริ่ม ทั้งนี้ การเจรจาสันติภาพควรเกิดขึ้นในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

นอกจากนั้น การขจัดความอยุติธรรม ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ และหน่วยงานต่างๆ ต้องเปลี่ยนความคิด โดยต้องมองว่า ความมั่นคงของประเทศ กับ ความสุขชองประชาชนคือสิ่งเดียวกัน

(โดย ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู ตัวแทนพรรคประชาชาติ ที่เข้าร่วม โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
หัวข้อ “การเมือง การเลือกตั้ง การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”
จัดโดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี)

ที่มา https://www.facebook.com/TaawoonTV/videos/252818615618241/

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.