Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

ตามที่ สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย รวมถึงพรรคประชาชาติ เรื่อง ขอให้แก้ไข/ยกเลิกพระราชบัญญัติความมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ.2562 นั้น เพจ “ประชาชาติ – People’s Nation” ขอขอบคุณสหภาพฯ ที่กระตุ้นเตือนให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในนโยบายพื้นฐานของพรรคประชาชาติได้ระบุอย่างชัดเจนว่า ” …(พรรค) จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นประชาธิปไตย รวมถึง อำนวยการให้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ เป็นไปด้วยความยุติธรรม เสมอภาค สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์…”

นโยบายพื้นฐานของพรรคจึงสอดคล้องอย่างมากกับข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ที่ให้พรรคการเมืองพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกพระราชบัญญัติความมั่นคงไซเบอร์และกฎหมายที่มีเนื้อหาจำกัดและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนฉบับอื่น ๆ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ทั้งนี้ พรรคประชาชาติมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะดำเนินการให้นโยบายพื้นฐานนี้เป็นจริงภายหลังมีผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคฯ ได้รับเลือกตั้งให้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร

//////////////////////////
จดหมายเปิดผนึกถึงพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย

1 มีนาคม พ.ศ.2562

เรื่อง ขอให้แก้ไข/ยกเลิกพระราชบัญญัติความมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ.2562

เรียน หัวหน้า พรรคเพื่อไทย หัวหน้า พรรคไทยรักษาชาติ หัวหน้า พรรคประชาชาติ หัวหน้า พรรคเพื่อชาติ หัวหน้า พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party หัวหน้า พรรคเสรีรวมไทย หัวหน้า พรรคสามัญชน – Commoners Party และหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีจุดยืนสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยทุกพรรค

ดังที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ.2562 บังคับใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ทั้งที่อยู่ในช่วงใกล้วันจัดการเลือกตั้ง อีกทั้งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังถูกคัดค้านจากภาคประชาชนเป็นอันมากนั้น

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) มีความเป็นห่วงว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวจะถูกใช้ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐขอข้อมูลออนไลน์ส่วนตัวจากประชาชน ทั้งยังให้อำนาจเจ้าหน้าที่สอดส่องข้อมูลส่วนตัวของประชาชนได้ในกรณีมี “ภัยคุกคามระดับร้ายแรง” และสามารถเข้าตรวจค้นสถานที่ เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ และอายัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนได้โดยไม่ต้องมีหมายศาลในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนและมี “ภัยคุกคามทางไซเบอร์ระดับวิกฤติ” นับเป็นการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าวยังนิยาม “ภัยคุกคามไซเบอร์” ไว้ไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่รัฐจึงอาจตีความขยายอำนาจเข้าจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอีกด้วย

สหภาพจึงขอเรียกร้องให้ท่าน ในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย พิจารณาให้แก้ไขหรือยกเลิกพระราชบัญญัติความมั่นคงไซเบอร์ และกฎหมายที่มีเนื้อหาจำกัดและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนฉบับอื่น ๆ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 เมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ท่านพิจารณาบรรจุเรื่องการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายดังกล่าวในนโยบายหาเสียงและประกาศให้สาธารณชนได้ทราบถึงจุดยืนของพรรคโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ สหภาพขอสนับสนุนทุกพรรคการเมืองที่มีจุดยืนสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย

https://www.facebook.com/1363655270432794/posts/1578735055591480?sfns=mo

 

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.