Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

พรรคประชาชาติกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการผดุงความยุติธรรม

+++พรรคประชาชาติกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการผดุงความยุติธรรม+++ นโยบายพื้นฐานพรรคประชาชาติ: “พรรคประชาชาติจะอำนวยการให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เสมอภาค สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม” 4 ข้อของพรรคประชาชาติกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการผดุงความยุติธรรม: – ปรับปรุงกฎหมาย – ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม…

[รวบรวม]พรรคประชาชาติปราศรัย&พบปะประชาชน

[รวบรวม]พรรคประชาชาติปราศรัย&พบปะประชาชน เมื่อวันที่ 19 มีนาคา 2562 อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 18 มีนาคา 2562 แถลงข่าวพลังหญิงพรรคประชาชาติ ตอนที่ 1 ตอนที่…

LINE@ประชาชาติ