Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

This slideshow requires JavaScript.

+++แนวคิดและนโยบายเด่นพรรคประชาชาติ+++

1) แนวคิดหลัก

พรรคประชาชาติ = “ประชาธิปไตย ความเป็นมนุษย์ และ สังคมพหุวัฒนธรรม”

– ประชาธิปไตย = สิทธิและเสรีภาพ การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน (ในการกำหนดนโยบาย/ออกกฎหมาย จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และกำกับกระบวนการยุติธรรม)
– (ศักดิ์ศรีและคุณค่า) ความเป็นมนุษย์ = ลดความเหลื่อมล้ำ ลดการผูกขาดทางเศรษฐกิจ ความอยู่ดีมีสุข ความยุติธรรม
– สังคมพหุวัฒนธรรม = ความเท่าเทียม เสมอภาคของกลุ่มคนที่แตกต่าง คนแต่ละกลุ่มสามารถดำรงวิถีชีวิตได้อย่างสมัครใจ (ไม่ถูกบังคับ ครอบงำ และ หรือเลือกปฏิบัติ)

2) นโยบายเด่นพรรคประชาชาติ
2.1 ด้านการบริหาร การปกครอง และกฎหมาย
• กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยเมืองใหญ่และชายแดนใต้มีการปกครองรูปแบบพิเศษ ส่วนกรุงเทพมหานครฯ มี การเลือกผู้ว่าฯ และผู้อำนวยการเขต โดยเน้นความมีธรรมาภิบาลของท้องถิ่น
• ปฎิรูประบบงบประมาณแผ่นดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
• ยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อชีวิตประชาชน ประขาชนมีส่วนร่วมในการการออกกฎหมาย ปิดช่องว่างที่กฎหมายจะเอื้อต่อการคอร์รัปชั่น
• การตรวจสอบถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรม

2.2 ด้านเศรษฐกิจ
• ขจัดสัมปทานการผูกขาด
• มีสถาบันการเงินของรัฐที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
• จัดสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เช่น การขนส่งสาธารณะ
• ส่งเสริมการค้าชายแดนครบวงจร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณชายแดน สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน และกระจายประโยชน์สู่คนในวงกว้าง
• ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธุรกิจออนไลน์และธุรกิจเครือข่ายให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
• ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานคุณธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ เช่น กองทุนกิจการเพื่อสังคม สถานธนานุบาลปลอดดอกเบี้ย
• แก้จน – แก้หนี้ 1) ตั้งสถาบันช่วยเหลือลูกหนี้และฟื้นฟูลูกหนี้ บริหารจัดการหนี้ประชาชนและคนจน และ 2) ใกล่เกลี่ย ผ่อนปรน หลีกเลี่ยงการดำเนินคดีหนี้ กยศ.
• กองทุนของรัฐต้องเป็นกลไกสร้างความเข็มแข็งให้กับคนรากหญ้า (ตั้งบรรษัทบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ หรือ “บริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์แห่งชาติเพื่อคนรากหญ้า”)
• ยกระดับวิสาหกิจชุมชน และทำ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งอุตสาหกรรม”
• เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสุงสุด ส่งเสริมระบบสหกรณ์ ขจัดการผูกขาดในระบบการเกษตรและอาหาร

2.3 ด้านสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
• ปัญหายาเสพติด – แก้ไขแทนการลงโทษ เน้นบทบาทครอบครัว ศาสนา และกีฬา
• ระบบสวัสดิการถ้วนหน้า –สวัสดิการไม่ใช่การสงเคราะห์ แต่เป็น “สิทธิ” อันพึงมีของประชาชน (การศึกษาฟรีถึงระดับปริญญาตรี ระบบบำนาญผู้สูงอายุ การรักษาพยาบาลฟรี/หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
• แรงงานมีหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพ มีสิทธิตั้งสหภาพแรงงานและนัดหยุดงาน
• ด้านการกีฬา ประชาชนทุกกลุ่ม (เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี รวมทั้งผู้พิการ) ได้เข้าถึงการกีฬา
• ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินอย่างทั่วถึงและมีสิทธิที่มั่นคง
• แก้ปัญหาคนกับป่า มีกฎหมายรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชนท้องถิ่นในการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
• ส่งเสริมพลังงานยั่งยืน พลังงานทางเลือก และพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.4) ด้านวิกฤติการณ์ทางการเมืองและความไม่สงบชายแดนใต้)
• ส่งเสริมเสรีภาพประชาชน เสรีภาพทางวิชาการ และเสรีภาพสื่อมวลชน
• ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
• ฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตย (พรรคการเมือง ระบบรัฐสภา และการเลือกตั้ง) ให้สามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชน
• ฟื้นฟูและส่งเสริมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมให้เข้มแข็งและหนุนเสริมประชาธิปไตย
• แก้ปัญหาชายแดนใต้ด้วยการ 1) ยุติความไม่สงบ (สร้างพื้นที่ปลอดภัย และ เจรจาสันติภาพ ) 2) ลดอคติ ความหวาดระแวง และช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชน 3) ปฏิรูปและปรับปรุงกฎหมายพิเศษในพื้นที่ 3) อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 4) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.