Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส เขต 4 พรรคประชาชาติ ตั้งกระทู้ถามสดถึงนายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการบังคับลงทะเบียนซิมการ์ดสแกนใบหน้าพิสูจน์อัตลักษณ์ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สืบเนื่องจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) มีมาตรการบังคับให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์ใหม่พร้อมสแกนใบหน้าพิสูจน์อัตลักษณ์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ลงทะเบียนจะถูกระงับการใช้งาน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ ว่ามาตรการนี้เข้าข่ายการละเมิดสิทธิบุคคลหรือไม่ อีกทั้งประชาชนได้แสดงความกังวลว่า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จะนำข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปใช้ประโยชน์อื่นหรือไม่ สอดรับกับผลสำรวจออนไลน์ของนักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำโพลล์สำรวจประเด็นนี้ในเฟซบุ๊ค มีผู้ร่วมโหวตมากกว่า 4,000 คน ผลการโหวตปรากฎว่าเห็นด้วยร้อยละ 8 และไม่เห็นด้วยร้อยละ 92 แม้โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้ชี้แจงเหตุผลว่าเป็นมาตรการป้องกันผู้ก่อเหตุรุนแรงสวมรอยนำซิมการ์ดไปใช้จุดชนวนระเบิด แต่ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกว่าถูกเลือกปฏิบัติ เพราะมีการบังคับเฉพาะเขตพื้นที่ความมั่นคงเท่านั้น และยังตั้งข้อสังเกตว่าใช้อำนาจกฎหมายใดในการบังคับใช้ แม้จะอ้างประกาศ กสทช.เรื่องการลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ประกาศวันที่ 4 เมษายน 2562 นั้น แต่ระเบียบนี้ได้ประกาศให้ใช้ทั่วประเทศ นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กลับมีมาตรการบังคับใช้กับประชาชนในพื้นที่ความมั่นคงเท่านั้น อีกทั้งประกาศ กสทช.ไม่มีผลบังคับต่อผู้ใช้ซิมการ์ดเดิม แต่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ากลับบังคับให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ทั้งหมดลงทะเบียนใหม่ จึงขอให้ทบทวนมาตรการนี้ ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหมวดสิทธิและเสรีภาพ มาตรา 26 และ 36 หรือไม่ และขอให้ยกร่างเป็นกฎหมายให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญก่อนจะบังคับใช้กับประชาชน

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.