Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส เขต 4 พรรคประชาชาติ หารือประธานสภาผู้แทนราษฎรให้มีหนังสือถึงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยด่วน

ด้วยปัญหาความเดือดร้อนของโรงเรียนตาดีกาประจำมัสยิด ที่อยู่ในเขตพิเศษเฉพาะ จังหวัดปัตตานียะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล เนื่องจากตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2535 ให้คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินอุดหนุนค่าตอบแทนให้กับครูผู้สอนประจำมัสยิดหรือโรงเรียนตาดีกา แต่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนหลายจังหวัด ว่าสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนค้างจ่ายค่าตอบแทนในจังหวัดนราธิวาส 3 เดือนแล้ว รวมทั้งจังหวัดปัตตานี และยะลาด้วย จึงขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งหนังสือถึงหน่วยงานดังกล่าวเพื่อรีบดำเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับครูผู้สอนด้วย ซึ่งเงินจำนวนนี้ไม่ใช่เป็นค่าตอบแทนสำหรับครูเท่านั้น แต่ครูบางท่าน ได้สละเงินค่าตอบแทนใช้เป็นค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนด้วย ส่งผลให้นักเรียนได้รับความเดือดร้อนเรื่องอาหารกลางวันด้วย

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.