พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี อาจเข้าข่ายกระทำการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยมิชอบด้วยกฎหมาย!!

ถ้อยคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ของพล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ตาม มาตรา 161 โดยตัดถ้อยคำว่า “ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” และได้เพิ่มเติม คำว่า “ตลอดไป” นั้น ได้เคยแสดงความเห็นว่าถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ดังกล่าว…