Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

ถ้อยคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ของพล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ตาม มาตรา 161 โดยตัดถ้อยคำว่า

“ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” และได้เพิ่มเติม คำว่า “ตลอดไป” นั้น

ได้เคยแสดงความเห็นว่าถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ดังกล่าว เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ การกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ตามมาตรา 5 แห่งรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การเป็นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทุกคนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย การแถลงนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี กฎ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นตามมาทุกคนก็ไม่ชอบด้วยกกฎหมายหรือเป็นโมฆะทั้งสิ้น

ได้อ่านโพสต์ของ อาจารย์ รศ.ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการ พรรคอนาคตใหม่ ได้นำหนังสือที่เขียนบรรยายโดย ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน จากหนังสือชื่อ “หลังม่านการเมือง” ตีพิมพ์เมื่อปี 2554 โดยสำนักพิมพ์มติชน ท่านได้เขียนบรรยายถึงการถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ไว้ ตั้งแต่ หน้า 25-53 สรุปว่า

“ถวายสัตย์ปฏิญาณ…ต้องเอากฎหมายมาจับ…ใครพูดน้อยหรือยาวกว่านี้ไม่ได้ …ตกคำว่า “และ” คำว่า “หรือ” ไปสักตัวก็อาจต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าได้ถวายสัตย์ฯครบถ้วนหรือยัง จะยุ่งเปล่า ๆ”

ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 3 วรรคสอง ได้บัญญัติว่า

“รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม”

(คำว่า นิติธรรม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายที่บุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน)

ข้อกังวลประการสำคัญ คือ การแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ เปลี่ยนแปลงไปจากถ้อยคำตามมาตรา 161 แห่งรัฐธรรมนูญนั้น อาจจะเข้าข่าย เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะกระทำมิได้ตามมาตรา 255 อีกด้วย เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ต้องมีกระบวนการที่ถูกต้องและกระทำโดยรัฐสภาตามมาตรา 256

การกระทำที่เข้าข่ายมิชอบดังกล่าว บุคคลมีสิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำ และยังสามารถดำเนินคดีอาญากับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ร่วมกันกระทำมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา 49 แห่งรัฐธรรมนูญได้ด้วย

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง

เลขาธิการพรรคประชาชาติ

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.