Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีมีความสำคัญมากเพราะนโยบายเป็นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน และที่สำคัญ การปฏิรูปประเทศต้องปฏิรูปด้วยนโยบาย ซึ่งเป็นเรื่องในอนาคต ไม่ใช่ปฏิรูปด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เป็นเรื่องอดีต/ปัจจุบัน

นโยบายที่ พล.อ.ประยุทธ์ฯ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงใน วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จำนวน 66 หน้า จะต้องติดตามและเปิดกว้างให้สมาชิกรัฐสภาและประชาชนทั้งประเทศได้ติดตามวิภาพวิจารณ์ ที่หลากหลายรอบด้านต่อไป

อย่างไรก็ตามเมื่ออ่านและศึกษานโยบายมีเรื่องที่ห่วงใยนโยบายรัฐบาลที่มีผลกระทบด้านลบต่ออนาคตของประชาชนคนส่วนใหญ่หลายๆประการ จะได้นำแลกเปลี่ยนในโอกาสต่อไป แต่ที่ขอกล่าวในที่นี่ ปรากฏไม่มีนโยบายด้านเสรีภาพกับสื่อมวลชนบรรจุไว้ในนโยบายเลย ทั้งที่สื่อมวลชนเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมและระบบการปกครอง ผู้ทำหน้าที่ในการเสนอข่าวสารข้อเท็จจริง เสนอความรู้ เสนอความคิดเห็น เสนอความบันเทิง และเสนอสาระต่าง ๆ รวมทั้งเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในโลกต่อประชาชน

สื่อมวลถือว่าเป็นปากเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง จึงทำให้สื่อมวลชนมักจะมีความขัดแย้งและมีข้อพพาทกับรัฐบาลในกรณีที่รัฐบาลไม่ทำเพื่อประชาชน ดังนั้นในยามที่ประเทศปกครองด้วยเผด็จการจึงมักจะจำกัดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน

องค์การสหประชาชาติ ได้ให้ความสำคัญ เรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชน จนถึงถูกบัญญัติไว้ตามที่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ของ สหประชาชาติ ในข้อที่ 19 ว่า:

“ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออกสิทธินี้รวมถึงอิสรภาพในการที่จะถือเอาความคิดโดยปราศจากความแทรกสอดและที่จะแสวงหา รับและแจกจ่ายข่าวสารและความคิดเห็นไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ และโดยไม่คำนึงถึงเขตแดน”

รัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับได้บัญญัติเรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชนไว้ เช่นในฉบับปัจจุบัน คือมาตรา 35 ว่า “บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ”

น่าเสียดายและมีความกังวลห่วงใยที่นโยบายรัฐบาล พล.อ ประยุทธ์ ไม่มีนโยบายเสรีภาพสื่อมวลชนเลย เพราะเสรีภาพของสื่อมวลชนกับประชาธิปไตยเป็นสิ่งคู่กัน ถ้าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนสูญสิ้น ประชาธิปไตยก็เป็นไปไม่ได้ อาจกล่าวได้ว่า “เสรีภาพของสื่อมวลชน คือเสรีภาพของประชาชน” นั่นเอง

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง
เลขาธิการพรรคประชาชาติ

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.