Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

คณะรัฐมนตรีจะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 (มาตรา 162 ) จะบัญญัติ ที่มีความแตกต่างกับการแถลงนโยบายของรัฐบาลในอดีต คือ คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา นโยบายต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มา ของรายได้ที่จะนํามาใช้จ่ายในการดําเนินนโยบาย และในหลักการที่กำหนดให้ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ “เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ ประชาชนโดยรวม”

โดยสรุปการอภิปรายของฝ่ายค้านในการแถลงนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ในวันที่ 25 -26 กรกฎาคมนี้ พรรคฝ่ายค้านต้องศึกษาเนื้อหาของนโยบายที่รวมถึงบุคคลผู้บริหารนโยบายหรือผู้ที่เป็นรัฐมนตรี ด้วย กล่าวคือ

กรณีเนื้อหาของนโยบายรัฐบาล ที่รัฐธรรมนูญกำหนดว่า

1.ต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ (มาตรา51-มาตรา 62)
2.ต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ (มาตรา 63-มาตรา78)
3.ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตาม พรบ การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
4.ต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนํามาใช้จ่ายในการดําเนินนโยบาย และ
5.ต้องเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม

ส่วนกรณีคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บริหารนโยบาย ต้องมีคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ ด้วย อาทิ

1.รัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์(มาตรา 160 และ มาตรา170) 
2.รัฐมนตรีต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตราฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง(มาตรา 219)
3.ต้องไม่มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์( มาตรา 184-มาตรา187)

การทำงานของ 7 พรรคฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านเพื่อประชาชน ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนและตรวจสอบนโยบายในการบริหารประเทศของรัฐบาลให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนโดยส่วนรวม

แม้การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจะไม่มีการลงมติความไว้วางใจ แต่นโยบายรัฐบาลจะต้องไม่ขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่เป็นกระบวนการของการจัดทำนโยบายบริหารประเทศ

ขณะนี้เหลือเวลาอีก 5 วันจะแถลงนโยบายรัฐบาล รัฐบาลยังไม่ส่งนโยบายให้มีการศึกษา จึงมีเวลาน้อยมาก เพราะต้องตรวจสอบว่าชอบตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ประมาณ 40 มาตรา ที่ต้องไปทำการตรวจสอบและหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และบางส่วนเป็นเรื่องพฤติกรรมของผู้เป็นคณะรัฐมนตรีที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน เวลาที่เหลือฝ่ายค้านจึงต้องทำงานหนักมาก

พรรคฝ่ายค้าน ต้องการเห็นนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ สามารถแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหารและการบริหารงานที่ล้มเหลวของ คสช.ที่สร้างความเหลื่อมล้ำมากที่สุด ความยากจนที่หนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงสุด และรัฐบาล คสช ยังได้สร้างหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสูงสุด โครงสร้างการจัดสรรอำนาจโดยเฉพาะ “ทรัพยากร”ได้กีดกันชุมชนคนจำนวนมากเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน และประสบปัญหาทางเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง แสดงให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาของประเทศต้องแก้ด้วยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งระบอบเผด็จการไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งการทำหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านมีเป้าประสงค์เพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนเป็นหลัก

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง
เลขาธิการพรรคประชาชาติ

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.