Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

เนื่องวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ 2562 ตรงกับวันที่ 10 ซูลหิจญญะฮ์ ปี ฮ.ศ.1440 อันถือเป็นวันอีฎิลอัดฮา เป็นวันอีดที่สองของมุสลิมที่มุสลิมทั่วโลกเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่แห่งเอกภาพของผู้คนที่หลากหลายภาษา เชื้อชาติ และสีผิวได้ประกอบพิธีฮัจญ์ร่วมกัน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ได้เห็นถึงภาพการปฏิบัติที่แตกต่างกันโดยไม่แตกแยก ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของกันและกัน ได้มีโอกาสสานไมตรีระหว่างกัน มีโอกาสคบหาสมาคม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตจริงระหว่างกัน มีโอกาสแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า และซึมซับความเป็นภราดรภาพ ความเป็นพี่น้อง ตลอดจนความเป็นประชาชาติเดียวกัน มีโอกาสทำความดีระหว่างกันภายใต้ร่มเงาแห่งอิสลาม ร่มเงาแห่งสันติ

ปีนี้มุสลิมในประเทศไทยจำนวน 8,442 คน มีโอกาสร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อเอกองค์อัลลอฮเจ้า ทรงตอบรับฮัจญ์ของท่านทั้งหลายด้วยการถือเป็นฮัจญ์มับรู้ร ฮัจญ์แห่งความดีเลิศ ฮัจญ์แห่งการอภัยทำให้ท่านสะอาดบริสุทธิ์ ดุจทารกที่เพิ่งคลอดจากครรภ์มารดา อันจะมีค่าอนิสงค์ให้ท่านดำรงชีวิตแต่ในความดี เป็นบุคคลที่มีแต่ศิริมงคล สร้างสรรค์สังคมสงบสุข มีส่วนสร้างสังคมแห่งอารยะ สร้างชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง ภายใต้หลักแห่งเมตตาธรรม หลักแห่งความดี และหลักแห่งการสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม ที่ท่านทั้งหลายได้รับซึมซับจากการปฏิบัติฮัจญ์ครั้งนี้ด้วยเถิด

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง

เลขาธิการพรรคประชาชาติ

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.