Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

พรรคประชาชาติมีกำหนดจัดประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคแห่งใหม่ สาขากรุงเทพมหานคร ประจำเขตเลือกตั้งที่ 18 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตที่คุณวรลักษณ์ ศรีสอาด หญิงแกร่งผู้มากความสามารถ ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) เมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้พรรคประชาชาติได้จัดตั้งสาขาพรรคแล้ว 3 แห่ง แห่งแรกที่จังหวัดยะลา แห่งที่สองที่จังหวัดลำพูน และแห่งที่สามที่จังหวัดขอนแก่น และเตรียมจัดตั้งแห่งที่ 4 ที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทำให้พรรคประชาชาติมีสาขาพรรคครบทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยกำหนดจัดประชุมจัดตั้งสาขาพรรคในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 นี้ ที่โรงแรมอัญชาลีน่าแกรนด์ ถนนรามคำแหง ซอย 65 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โดยพรรคการเมืองจำเป็นต้องมีสาขาพรรคเพื่อเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองในการดำเนินกิจกรรมทางการในพื้นที่ให้มีความใกล้ชิดกับประชาชนและให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองกับพรรคประชาชาติได้มากขึ้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 45 บัญญัติให้ “บุคคลมีเสรีภาพในการรวมกันตั้งจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งต้องกำหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการกำหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และกำหนดมาตรการให้สามารถดำเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงำ หรือชี้นำโดยบุคคล ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้น รวมทั้งมาตรการกำกับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง”

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.