Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

สืบเนื่องจาก การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 และ ก.ก.ต.ได้ประกาศผลการออกเสียงประชามติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ซึ่ง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ก.ร.ธ. ต้องดำเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน 30 วัน หลังประกาศผลประชามติ ในการพิจารณาว่า กฎหมายที่ร่างจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ก.ร.ธ. จึงได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามคำถามพ่วงประชามติ ให้ ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย

ผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 6/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 ได้วินิจฉัยว่า ผู้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้เป็นนายกรัฐมนตรี กับบุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้พิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรี แยกออกเป็นขั้นตอน คือ

“ขั้นตอน – การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” ให้เป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น

“ขั้นตอน – การพิจารณาให้ความเห็นชอบลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี” ให้กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา คือมี ส.ส. กับ ส.ว. ร่วมกันพิจารณาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ ก.ร.ธ. ดำเนินการแก้ไขตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น และก.ร.ธ. ได้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยบัญญัติตาม มาตรา 272 คือ ไม่ได้ยกเว้น มาตรา 159 วรรคสอง คือ การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องกระทำในสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

ดังนั้น การพิจารณาเห็นชอบลงมติเลือก พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นั้น จึงเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ และส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อาจเป็นโมฆะตามมา

คำถามจึงมีว่า ทำไมประธานสภาฯถึงไม่ให้มีการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทั้งที่กฎหมายมีความชัดเจน และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่ยุติแล้ว

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง

เลขาธิการพรรคประชาชาติ

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.