Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 นายสุธีรพันธ์ สุขสุฒิชัย กรรมการบริหารพรรคประชาชาติ และผู้อำนวยการพรรคประชาชาติสาขาภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ได้เปิดศูนย์ประสานงานย่อยสาขาลำพูน ประจำอำเภอบ้านโฮ่ง ที่บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน พร้อมได้รับฟังเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหาของพี่น้องประชาชน และได้ชี้แจงแนวทางการทำงานของสาขาพรรคประชาชาติให้ชาวบ้านได้รับทราบ เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนกับพรรคประชาชาติ

โดยตัวแทนชาวบ้านในจังหวัดลำพูนได้สะท้อนปัญหาสำคัญ 3 เรื่อง คือ

1. ปัญหาผู้สูงอายุในพื้นที่ไม่ได้รับการดูแลที่ดี

2. ปัญหาสินค้า OTOP ขาดตลาด

3. ไม่มีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านในชุมชน

ทั้งนี้นายสุธีรพันธ์ สุขสุฒิชัย และสมาชิกพรรคประชาชาติสาขาจังหวัดลำพูน พร้อมช่วยขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อไป

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.