Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยและคณะ ร่วมให้การต้อนรับนางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ และสมาชิกรวม 16 คน จากภาคีเครือข่ายต่างๆอาทิ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายสลัมสี่ภาค เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ประเทศไทย เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายผู้หญิงด้านสุขภาพ เครือข่ายผู้พิการ และเครือข่าย WE FAIR ฯลฯ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ พ.ศ…เพื่อการสร้างหลักประกันรายได้ขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้และถือเป็นการพัฒนาเบี้ยยังชีพเพื่อให้เป็นบำนาญประชาชนถ้วนหน้า โดยใช้หลักเกณฑ์เส้นความยากจนตามข้อมูลของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นตัวตั้ง เนื่องจากพบว่าสถานการณ์สังคมสูงวัย หรือกลุ่มผู้สูงอายุมีความเปราะบาง ขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและขาดหลักประกันทางสังคมที่เพียงพอซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการยังได้ชี้ให้เห็นว่า สวัสดิการถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนที่พึงมีและประชาชนทุกคนที่มีอายุ 60 ปี จะต้องได้รับการดูแล หรือได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและมั่นใจว่ารัฐไทยมีเงินเพียงพอ แต่ต้องขจัดการคอรัปชั่น มีการควบคุมและลดการใช้งบกลางเท่าที่จำเป็น มีการจัดระบบระเบียบทางการเงิน หรือระบบงบประมาณที่กระจัดกระจายอยู่ตามจุดต่างๆมิให้มีการซ้ำซ้อนและเลือกปฏิบัติและน่าจะใช้งบประมาณเพื่อการนี้ไม่เกิน 300,000 ล้านบาทต่อปี และระบบสวัสดิการแบบถ้วนหน้าจะสามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำได้แบบฉับพลันทันที

พรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง 7 พรรค มีความเห็นตรงกันว่าเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ รวมถึง ภาคีอื่นๆ จะต้องมีการพูดคุยและหารือกันเป็นระยะๆและต่อเนื่องเพื่อจะได้ร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขให้ร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติ พ.ศ…. มีความสมบูรณ์และสอดคล้อง มีเนื้อหาที่สอดรับกัน และยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยกลไกของรัฐสภาเพื่อหนุนเสริม หรือ กระตุ้นให้มีการพิจารณาข้อเสนอของภาคประชาชนและพรรคร่วมฝ่ายค้านให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและยังมั่นใจอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะต้องมีการยกร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ พ.ศ… ของรัฐบาลมาประกบยกร่างของภาคีภาคประชาชนและพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างแน่นอน และที่สำคัญจะต้องมีการสร้างกระบวนการนำเสนอให้มีความรอบคอบรัดกุม รวมถึง ต้องผนึกกำลังกันเพื่อป้องกันมิให้นายกรัฐมนตรีตียกร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติ พ.ศ… ของภาคีภาคประชาชนและพรรคร่วมฝ่ายค้านตกไป

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.