กรณี “นายพอละจี หรือบิลลี่ และนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ที่ตายแล้ว !!! กับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ที่ สนช.โยนทิ้ง !!!

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. … แล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ.2559 ตามเรื่องเสร็จที่ 1543/2559 แต่ สนช ไม่นำร่างกฎหมายดังกล่าวมาพิจารณาให้แล้วเสร็จ แต่กลับพิจารณากฎหมายอื่นเสร็จมากกว่า 400 ฉบับ จึงเป็นบทพิสูจน์ว่า…