Site Loader
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

วันนี้ (11 ก.ย.62) ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นางสาวอุบลกาญจน์ อมรสิน ประธานองค์กรตรวจสอบการธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม พร้อมด้วยนายสุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ, นายมูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารูณ รองโฆษกพรรคประชาชาติ และทรรศนัย ทีน้ำคำ ทนายความ ได้ไปยื่นหนังสือต่อต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อคัดค้านมิให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 7 คน พิจารณาวินิจฉัยคดี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งประกอบด้วย 5 คนแรก ได้แก่ นายนุรักษ์ มาประณีต, นายจรัญ ภักดีธนากุล, นายชัช ชลวร, นายบุญส่ง กุลบุปผา และนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ซึ่งได้รับการต่ออายุ ด้วยคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 23/2560 และ 24/2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 และวันที่ 20 เมษายน 2560 ตามลำดับ ซึ่งเป็นคำสั่งของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

การออกคำสั่งดังกล่าวของ คสช. ถือเป็นชั้นเชิงทางกฎหมายในการโยกโย้เพื่อยืดอายุให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้ง 5 คนทำงานต่อไปได้ จนกว่าจะมีกฎหมายลูกมาบังคับใช้ แต่เมื่อกฎหมายลูกคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 ประกาศบังคับใช้ ก็กลับบัญญัติให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่หมดวาระแล้วยังปฏิบัติหน้าที่ต่อจนถึงปัจจุบัน ส่วนอีก 2 คน ได้แก่ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และนายปัญญา อุดชาชน ซึ่งเคยทำงานให้กับแม่น้ำห้าสายในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และเข้ามาดำรงตำแหน่งได้โดยวิธีการสรรหา หรือคัดเลือกตามที่ คสช.ได้ออกแบบไว้ด้วย เกรงว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว อาจทำให้การพิจารณา หรือวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เสียความยุติธรรมไป และอาจจะทำให้เข้าใจได้ว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังกล่าวมีส่วนได้เสีย หรือกระทำการอันเป็นเหตุให้เกิดการสมประโยชน์ระหว่างกัน เพราะผู้ตัดสินเป็นผู้ที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่ออายุ และผู้ถูกฟ้องคดี คือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และสังคมอาจจะเคลือบแคลงสงสัยในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่เกี่ยวข้องกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เช่น คดีเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามความเป็นนายกรัฐมนตรี, คดีเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา, คดีเกี่ยวกับการแถลงนโยบายของรัฐบาล และคดีเกี่ยวกับการถวายสัตย์ปฏิญาณ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินตาม มาตรา 231 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2560 หรือ หน่วยงานและองค์กรอิสระอื่นๆ หรือ ยื่นด้วยตนเองโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทางการเมืองเช่น นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นต้น จึงได้ยื่นหนังสือเพื่อคัดค้านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 7 คนดังกล่าว ไม่ให้พิจารณาวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

Post Author: Prachachat Party

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.