ฝ่ายค้านเพื่อประชาชนสัญจรภาคใต้ พบประชาชนที่จังหวัดปัตตานี

เพราะทุกปัญหาของชาติและประชาชนรอช้าไม่ได้ ฝ่ายค้านเพื่อประชาชนสัญจรภาคใต้ พบประชาชนที่จังหวัดปัตตานี 27 ก.ย.62 เวลา 14.30 น. รับฟังปัญหาเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่ตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา 28 ก.ย.62 เวลา 10.00 น.…