พรรคประชาชาติ

ชาติของประชาชน บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

(2 พ.ค. 67) พร้อมด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดยะลาและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา เขตอำเภอธารโต และอำเภอรามัน ลงพื้นที่ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เพื่อสำรวจข้อมูลต้นน้ำ
สืบเนื่องจาก พื้นที่ดังกล่าวได้มีการบริหารจัดการน้ำ โดยการนำน้ำจากพื้นที่ป่าต้นน้ำมาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่า ชุมชนได้ร่วมกันบริหารจัดการน้ำ โดยบริเวณจุดส่งน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์ของต้นน้ำ ป่าไม้ และที่สำคัญ คือ มีต้นมะเดือ ที่จะช่วยดูดทรัพย์ เก็บรักษาน้ำ รวมถึงชุมชนได้มีการต่อท่อส่งน้ำไปใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค หลังจากนี้ทางสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา จะรวบรวมข้อมูลการพัฒนาไปสู่จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป